Programma 9 - Wonen Portefeuillehouder: Mevr. G. Visser Cluster: VROM Het programma heeft betrekking op ontwikkeling van nieuwbouwplannen ter uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid en het up-to-date houden van bestemmingsplannen. WAT WILLEN WE BEREIKEN De bestaande woningvoorraad sluit aan bij de gewenste kwaliteit. Het realiseren van maximaal 80 kavels op de nieuwe uitleglocatie aan de oostzijde van Stiens. Alle bestemmingsplannen in de ge meente Leeuwarderadeel zijn actueel. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2017 Inspelen op de woningbehoeften Verpaupering en verloedering van panden in de gemeente voorkomen Dorpsbudget Leefbaarheid dorpen

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 266