Inspelen op de woningbehoeften Er is gestart met de aanleg en de verkoop van het plan Steenslan; dit verloopt volgens planning. Daarnaast worden voor de zomer de 10 woningen die op de inbreidingslocaties naast de scholen zijn gerealiseerd opgeleverd. Al deze woningen zijn verkocht. Verpaupering en verloedering van panden in de gemeente voorkomen Er loopt op dit moment één traject. Hierbij is vooral ingestoken op de sociaal maatschappelijke route. In dit traject gaat het om maatwerk. Dorpsbudget De dorpen kunnen projecten initiëren met het per dorp beschikbare dorpsbudget. De projecten die gefinancierd worden vanuit het dorpsbudget dienen bij te dragen aan een aantrekkelijker leefomgeving in de dorpen. In 2017 heeft ieder dorp een budget van 2.000,- gekregen. Van dit budget zijn in het eerste kwartaal van 2017 de volgende aanvragen ingediend: Feinsum renovatie Jeu de boules baan 3.944 verleend 28-2-2017 Hijum renovatie sporthokje 5.000 verleend 28-3-2017 Jelsum /Koarnjum AED 624 verleend 15-3-2017 Jelsum Koarnjum 2 informatieborden 300 verleend 20-2-2017 Jelsum Koarnjum ontmoeten en koken voor elkaar 1.250 in behandeling Stiens informatieborden 3.917 verleend 28-2-2017 Leefbaarheid dorpen Via Streekwurk loopt een tweetal projecten: 'spreiding voorzieningen' en het project 'leegstaande panden'. Naar verwachting zullen eind 2017 de uitkomsten hiervan binnen dit gremium worden gepresenteerd. WAT GAAT HET KOSTEN - - - - - - - - - - Nr. Functie Begroting 2017 t/m 3e wijziging Wijziging Begroting na wijziging 810 Ruimtelijke ordening 67.633 8.100 75.733 820 Woningexploitatie woningbouw 36.424 36.424 821 Stads- en dorpsvernieuwing 50.222 3.000 53.222 822 Overige volkshuisvesting 223.727 223.727 823 Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen) 830 Bouwgrondexploitatie 1.318.346 1.318.346 lasten 1.696.352 11.100 1.707.452 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen) 130.000 70.000 200.000 830 Bouwgrondexploitatie 1.313.423 1.313.423 baten 1.443.423 70.000 1.513.423 Saldo -252.929 58.900 -194.029

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 267