Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder: dhr. J.R.A. Boertjens Cluster: Financiën Dit programma omvat de niet aan een specifiek doel gebonden inkomsten van de gemeente. Het betreft hier onder andere de onroerende zaakbelasting (OZB), de overige belastingen, de algemene uitkering en dividenduitkeringen. WAT WILLEN WE BEREIKEN Een reële begroting met een bestendige gedragslijn waarbij de raad de mogelijkheid heeft om keuzes te maken. Daarmee een consistent financieel beleid waardoor de lastendruk voor de inwoner gelijke tred houdt met het voorzieningenniveau in de gemeente. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2017 Bestendig financieel beleid Deelnemen in andere partijen

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 269