De verkeerskundige situatie wijzigt niet. De routing van zowel bezoekers als leveranciers blijft ongewijzigd. Water Wateroverlast naar omliggende percelen door het aanbrengen van verharding dient voorkomen te worden. Wetterskip Fryslan stelt daarom de eis dat er een compenserende maatregel wordt getroffen. Op de inrichtingsschets is een Wadi geprojecteerd. Met realisatie van deze wadi wordt voldaan aan de compensatie die het waterschap vraagt, in de regels van het bestemmingsplan is geborgd dat er een waterbergende voorziening wordt aangelegd en in stand wordt gehouden (Regels 3.4.1 sub a) Procedure Op 5 juii 2016 heeft het college ingestemd met het opstarten van de overleg en inspraak met betrekking tot dit bestemmingsplan. Er is één inspraakreactie ontvangen. Bovendien vond Wetterskip Fryslan dat de watercompensatie niet uit de plannen bleek. Lidl heeft vervolgens het ontwerp aangepast. Het aantal parkeerplaatsen is teruggebracht, er is meer groen aan de randen van het parkeerterrein opgenomen. Daarnaast is een Wadi opgenomen in de plannen, ten behoeve van de wateropvang van het parkeerterrein. Dit heeft geleid tot het ontwerp bestemmingsplan. Op 7 maart 2017 heeft het college ingestemd met het vervolgen van de planologische procedure en het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 15 maart tot en met 26 april 2017. Ook heeft er een drukbezochte inloopbijeenkomst plaatsgevonden op 4 april. Er zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn zorgvuldig beoordeeld en beantwoord in bijgevoegde reactienota. Het ontwerp bestemmingsplan en de reactienota worden nu voorgelegd aan uw gemeenteraad ter vaststelling. Argumenten: 1.1. Het bestemmingsplan is zorgvuldig voorbereid Het bestemmingsplan heeft conform de inspraakverordening en Wro ter inzage gelegen. De ontvangen reacties zijn zorgvuldig afgewogen en beantwoord. Tevens is er een inloopbijeenkomst georganiseerd. 1.2. Er is geen strijd met wet- en regelgeving 3.1 Omdat er geen noodzaak en verplichting bestaat tot het vaststellen van een exploitatieplan Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen, te weten indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd is. In het voorliggende geval is een anterieure overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de gemeente. In de anterieure overeenkomst wordt tevens het risico van planschade opgenomen zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven Kanttekeningen:

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 26