O O 990: Uiteindelijk resteert een voordelig saldo van deze voorjaarsnotitie van 66.591. Baten: 913: Er wordt een hoger dividend verwacht van onze deelnemingen in de Bank Nederlandse Gemeenten en Omrin. 921: Zoals hierboven toegelicht stijgt de algemene uitkering over 2017 met zo'n 564.000. De grootste component is de eenmalige herindelingsbijdrage die wordt gereserveerd voor het opvangen van frictiekosten. 980: Als gevolg van genomen besluiten wordt een bedrag van 68.000 aan de algemene reserve onttrokken. Hierna vindt u een specificatie van het verloop van deze reserve tot heden. 981: Zoals toegelicht bij prg. 7 daalt de integratie-uitkering Sociaal Domein. Omdat onze begroting 2017 al klaar was, evenals de begroting 2017 van de Dienst, vangen we deze bijstelling op vanuit de bestemmingsreserve Sociaal Domein. 30

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 272