O O Bijlage verloop algemene reserve Algemene reserve Stand per 1-1-2017 2.433.000 Mutatie rekeningresultaat 2016 p.m. Mogelijk effect genomen besluiten (niet nu verwerkt!) - Bijdrage voorziening bruggen kades en duikers -250.000 - Kosten programma Beter (restant) -82.000 - Bijdrage inrichting kosten Wythüsterwei -33.000 - Bijdrage St. De Skalm nadelig saldo 2015 en 2016 -40.000 -405.000 Effect voorstellen Voorjaarsnotitie - Hogere bijdrage onderhoud kerktorens -4.192 - Voorbereidingskosten kruispunt Wythüsterwei -10.000 - Onderzoek fietspad Dokkumer Ie -17.500 1- Sanering tank Moandyk -9.700 - Plaatsen AED's -3.000 j- i Planschade Brêgeleane -8.100 - Aanleg stroomkast markt -7.800 - Dekking uitbetaling Leaderbijdrage -7.755 [- i Verrekening frictiekosten tot 2017 382.205 314.158 Voorlopige stand ultimo 2017 2.342.158 31

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 273