O O Bijlage structureel en incidenteel Nr. Functie Lasten Baten S/1 005 Bestuurlijke samenwerking 7.755 1 210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen 15.675 1 310 Handel, ambacht en industrie 7.800 1 S 420 Basisonderwijs, excl. huisvesting 1.700 540 Kunst 17.800 s/1 541 Monumentenzorg 4.192 s 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 17.500 1 530 Sport 5.000 1 614 Gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid 42.600 I1 670 Algemene voorzieningen WMO en Jeugd 11.250 s 714 Openbare gezondheidszorg 15.345 s 923 Uitkering deelfonds sociaal domein -107.822 s 723 Milieubeheer 9.700 1 810 Ruimtelijke ordening 8.100 1 821 Stads- en dorpsvernieuwing 3.000 1 823 Omgevingsvergunningen (bouwen) 70.000 1 922 Algemene baten en lasten 116.087 1 980 Mutaties in reserves 382.205 1 990 Resultaat Voorjaarsnotitie 66.591 1 913 Overige financiële middelen 20.000 1 921 Uitkering gemeentefonds 564.253 1 980 Mutaties reserves 68.047 1 981 Mutaties deelfonds sociaal domein 107.822 s Totaal 727.300 727.300 12017 en 2018 32

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 274