CDA Toegevoegd Agendapunt 17 Motie vreemd aan de agenda van de CDA fractie Onderzoek naar het armoedebeleid in de gemeente Leeuwarderadeel De raad van de gemeente Leeuwarderadeel in openbare vergadering bijeen op 22 juni 2017, Overwegende dat: a) het CDA grote waarde hecht aan mensen die een beroep moeten doen op het sociaal domein, zo weinig mogelijk last ondervinden van de overgang naar Leeuwarden; b) de armoede problematiek een groot probleem is; c) er ook verborgen armoede bestaat; d) de uitkomst van het onderzoek gebruikt kan worden voor de aanpak van onder andere stille armoede door het gebiedsteam vanaf 2018. Verzoekt het college: 1. een onderzoek uit te laten voeren naar de effecten van het huidige armoedebeleid in de gemeente en of we met het huidige beleid de juiste mensen en kinderen bereiken; 2. het onderzoek te voorzien van aanbevelingen voor 2018 en verder; 3. de raad uiterlijk 1 oktober 2017 het rapport toe te sturen. Als suggestie wordt mee gegeven dit onderzoek te bekostigen uit de bestemmingsreserve van het Sociaal Domein. En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend op 22 juni 2017 door de fractie van het CDA: Dhr. S. Brouwer Dhr. L. Tilma Dhr. A. Spyksma Dhr. K. Tigchelaar. RAAD 22 juni 2017 MOTIE VERWORPEN 3 stemmen VOOR: CDA 3 11 stemmen TEGEN: PvdA 4, GBL3, FNP 2 ,VVD 2

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 276