J| I GEMEENTE Leeuwarderadeel 5 17 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 22 juny 2017 om 19.30 oere yn it gemeentehüs fan Stiens. 17. Motie CDA betreffende onderzoek naar armoedebeleid in de gemeente Leeuwarderadeel De hear Tigchelaar (CDA): Hy lést de moasje foar. Onderzoek naar het armoedebeleid in de gemeente Leeuwarderadeel De raad van de gemeente Leeuwarderadeel in openbare vergadering bijeen op 22 juni 2017, Overwegende dat: a) het CDA grote waarde hecht aan mensen die een beroep moeten doen op het sociaal domein, zo weinig mogelijk last ondervinden van de overgang naar Leeuwarden; b) de armoede problematiek een groot probleem is; c) er ook verborgen armoede bestaat d) de uitkomst van het onderzoek gebruikt kan worden voor de aanpak van onder andere stille armoede door het gebiedsteam vanaf 2018. Verzoekt het college: 1. een onderzoek uit te laten voeren naar de effecten van het huidige armoedebeleid in de gemeente en of we met het huidige beleid de juiste mensen en kinderen bereiken; 2. het onderzoek te voorzien van aanbevelingen voor 2018 en verder; 3. de raad uiterlijk 1 oktober 2017 het rapport toe te sturen. Als suggestie wordt mee gegeven dit onderzoek te bekostigen uit de bestemmingsreserve van het Sociaal Domein. En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend op 22 juni 2017 door de fractie van het CDA: Dhr. L. Tilma Dhr. A. Spyksma Dhr. K. Tigchelaar. De hear Van Diggelen (WD): Waarom zou je willen weten wat het effect van het huidige armoedebeleid is als men per 2018 naar Leeuwarden over gaat? De hear De Kroon (PvdA): It ündersyk giet allinne oer dizze gemeente. De oergong moat soarchfaldich wêze. Dy opdracht hat it gebietsteam ek krigen. It effekt fan it ündersyk draacht neffens de PvdA net folie by. De hear Ekas (GBL): Het is een sympathiek voorstel. Doe dat onderzoek echter een fase later in de nieuwe gemeente Leeuwarden. De hear De Haan (GBL): Hij is voor het onderzoek. Het is een soort nulmeting voor het gebiedsteam. De hear Tuininga (FNP): It hie folie earder moatten. No hoecht it net mear.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 278