O VVD(?»0 Z \x* a) QQl Toegevoegd Agendapunt 18 Ljouwerteradiel RAAD 22 juni 2017 MOTIE Moasje frjemd oan de oarder fan de dei oangeande de harmonisaasje fan subsydzjes yn de kulturele sektor yn de gemeente Ljouwert nei 1 jannewaris 2018 De ried fan Ljouwerteradiel byinoar yn de gearkomste fan tongersdei 22 juny 2017, yn berie nimmend datde nije gemeente Ljouwert in oergongsregeling fan 1 jier hantearret foar de subsydzjes yn de kulturele sektor; kulturele ferienings foar grutte problemen steld wurde om yn sa'n koarte tiid harren finansjes op oarder te krijen; dertroch it fuortbestean fan de kulturele ferienings yn gefaar komt; de BV Sport yn Ljouwert foar de binnensporten in oergongsregeling hantearret fan 3 jier en de kompensaasje yn dy 3 jier foar syn rekken nimt; yn neifolging fan de binnensporten de kulturele ferienings holpen binne mei in oergongsregeling fan 3 jier mei de subsydzjes sa't dy op dit stuit binne; fersiket it kolleezje: by it kolleezje en de ried fan Ljouwert der op oan te trunen dat de kulturele sektor holpen is mei in oergongsregeling fan 3 jier mei de subsydzjes sa't dy no yn Ljouwerteradiel binne; de moasje under de oandacht te bringen fan it kolleezje en de ried fan Ljouwert. en giet oer ta de oarder fan de dei. Undertekene op 22 juny 2017 troch: FNP-ffaksie Folkert Dykstra Jan Willem Tuininga

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 281