Toegevoegd Agendapunt 19 MOTIE vreemd aan de agenda van de fractie van de PvdA RAAD 22 junil 2017 MOTIE AANGENOMEN UNANIEM ONDERWERP: Versterking positie De Skalm De raad van de gemeente Leeuwarderadeel in openbare vergadering bijeen op 22 juni 2017 1. Overwegende dat a. b. De PvdA fractie op 6 april 2017 een motie heeft ingediend waarin het college werd opgedragen In de komende twee maanden een plan te ontwikkelen dat leidt tot een sterk cultureel centrum De Skalm dat ook na de herindeling toekomstbestendig is/' Deze motie niet in stemming is gebracht, omdat het college de motie heeft overgenomen en daarmee de opdracht heeft aanvaard; 2. Tevens overwegende dat a. Het college in een Memo van 20 juni 2017aangeeft dat een raadsvoorstel over de toekomst van De Skalm wordt verwacht in de raadsvergadering van 19 oktober 2017; 3. Concludeert dat a. Uitstel van een besluit over De Skalm tot een opiniërende behandeling op 19 oktober 2017 en besluitvormende behandeling op 16 november 2017 volstrekt onverantwoord is, omdat er dan te weinig tijd is om als gemeente Leeuwarderadeel de noodzakelijke goedkeuring van de gemeente Leeuwarden en de Provincie te verkrijgen; 4. Draagt het college op a. met grote spoed en met maximale politieke druk op de betrokken partners er voor te zorgen dat in de raadsvergadering van 7 september 2017 een plan voor een sterk cultureel centrum De Skalm aan de raad wordt voorgelegd dat de instemming heeft van het bestuur van De Skalm. En gaat over tot de orde van de dag Ondertekend op 22 juni 2017 door de fractie van de PvdA: Harm de Kroon, Ursula de Voogd, Toke Bijsterbosch, Pieter van der Werff

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 284