J j ■GEMEENTE» li 14 Leeuwarderadeel 5 21 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 22 juny 2017 om 19.30 oere yn it gemeentehus fan Stiens. 19. Motie PvdA betreffende Versterking positie de Skalm De hear De Kroon (PvdA): Der hie yn dizze gearkomste in foarstel oangeande de Skalm komme moatten. Dat is ütsteld nei oktober (memo college fan 20 juny 2017). Op 7 septimber moat der neffens de ynbrochte moasje in foarstel komme. ONDERWERP: Versterking positie De Skalm De raad van de gemeente Leeuwarderadeel in openbare vergadering bijeen op 22 juni 2017 1. Overwegende dat a. De PvdA fractie op 6 april 2017 een motie heeft ingediend waarin het college werd opgedragen "In de komende twee maanden een plan te ontwikkelen dat leidt tot een sterk cultureel centrum De Skalm dat ook na de herindeling toekomstbestendig is."; b. Deze motie niet in stemming is gebracht, omdat het college de motie heeft overgenomen en daarmee de opdracht heeft aanvaard; 2. Tevens overwegende dat a. Het college in een Memo van 20 juni 2017aangeeft dat een raadsvoorstel over de toekomst van De Skalm wordt verwacht in de raadsvergadering van 19 oktober 2017; 3. Concludeert dat a. Uitstel van een besluit over De Skalm tot een opiniërende behandeling op 19 oktober 2017 en besluitvormende behandeling op 16 november 2017 volstrekt onverantwoord is, omdat er dan te weinig tijd is om als gemeente Leeuwarderadeel de noodzakelijke goedkeuring van de gemeente Leeuwarden en de Provincie te verkrijgen; 4. Draagt het college op a. met grote spoed en met maximale politieke druk op de betrokken partners er voor te zorgen dat in de raadsvergadering van 7 september 2017 een plan voor een sterk cultureel centrum De Skalm aan de raad wordt voorgelegd dat de instemming heeft van het bestuur van De Skalm. En gaat over tot de orde van de dag Ondertekend op 22 juni 2017 door de fractie van de PvdA: Harm de Kroon, Ursula de Voogd, Toke Bijsterbosch, Pieter van der Werff De foarsitter: Hij wijst er nog eens op dat men als college aan tafel zit, met het bestuur van de Skalm en mensen van de gemeente Leeuwarden. Dat zijn verschillende partijen en bovendien staat de

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 286