31 BGEMEENTEB r m Leeuwarderadeel Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 22 juny 2017 om 19.30 oere yn it gemeentehus fan Stiens. 10. Feststeilen bestimmingsplan 'Stiens-vergroten parkeerterrein Lid!' De hear Tilma (CDA): De beswieren binne goed ófhannele. It CDA kin mei it foarstel ynstimme. De hear Tuininga (FNP): De FNP fynt it in nuvere saak. De parkearplakken fan no binne nea allegearre beset. Hy tinkt dat de Lidl dêr dochs ütwreidzje wol. Der binne beswieren nei it kolleezje stjoerd en de minsken hawwe dêr noch gjin antwurd op krige. De FNP wol it foarstel oanhalde. De hear Pot (WD): De WD kan zich in het voorstel vinden. De hear Ekas (GBL): Het is in de commissie besproken. Het is grond de Lidl. GBL is voor. Wethalder Visser: Het is een duidelijk voorstel. Er is een reactienota op de zienswijzen. Zij verzoekt het nu vast te stellen. Dat is in het belang van de ondernemer. De hear Tuininga (FNP): Soe de wethalder neigean wolle as der in brief binnenkommen is en as der in antwurd stjoerd is? Wethalder Visser: Daar kan zij geen antwoord op geven. Zij herhaalt dat er een reactienota op de zienswijzen is. De hear Tuininga (FNP): Hy werhellet nochris syn fersyk. De foarsitter: Daar is al een antwoord op gegeven. Hij stelt vast dat op verzoek van de FNP het voorstel besluitvormend in de raadsvergadering van 7 september 2017 aan de orde komt. 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 28