3 De hear Klaver (GBL): Hij heeft het zo begrepen dat men het met 17.000 euro niet op een adequate en duurzame manier kan uitvoeren. Mefrou Slagter: In het dekkingsplan zit reeds de 5.000 euro van DB Hijum van het dorpenfonds en de 1.000 euro van DB Feinsum. De hear Pot (WD): Het is een doelgerichte subsidie voor het project. Hij komt op 23.000 euro uit. Mefrou De Voogd (PvdA): De beide bedragen voor de DB's tellen volgens haar niet meer mee. Mefrou Slagter: Die bedragen kan men inderdaad gebruiken voor projecten die men wil ondersteunen. De foarsitter: De 5.500 euro is dus voor de tegenvallende opbrengsten? Of stond het eerst niet in de uitgaven? Mefrou Slagter: Het is een combinatie. Men krijgt geen 3.000 euro van de Heidemij. En het materiaal bij de zelfwerkzaamheden is niet meegenomen in de pm-post. De hear De Haan (GBL): De vereniging vraagt 22.000 euro en het is vreemd dat door sommigen nu de 5.000 euro uit het dorpenfonds daarbij betrokken wordt. De hear Pot (WD): Het gaat hem erom te weten of het geld voor dit project bedoeld is. De hear KJ. Jensma sprekt yn namens LTO Noord, afdeling Leeuwarderadeel op agindapunt 14. Geachte leden fan de Gemeenteraad, Namens LTO Noord, afdeling Leeuwarderadeel wil ik graag onze zorg uiten over het 'OZB niet woningen tarief van onze nieuwe gemeente Leeuwarden. Per 1-1-2018 worden agrarische bedrijven geconfronteerd met een forse belastingverhoging wanneer Leeuwarderadeel en een deel van gemeente Littenseradiel bij Leeuwarden komt, met name de OZB. boor het verschil in tarief stijgt de OZB voor bedrijven in Leeuwarderadeel met 80% (van 0,4128 naar 0,7464 Het gemiddelde agrarisch bedrijf (WOZ gemiddelde €429.068) in onze gemeente gaat 1431.- meer OZB betalen. In Leeuwarderadeel betalen we als niet woningen 640.131 dit wordt in Leeuwarden 1.157.447. Totaal wordt er dus 517.315 meer OZB betaald door de categorie niet woningen in onze nieuwe gemeente dan voor de herindeling. Dit is een behoorlijke scheefgroei. Een belangrijke oorzaak van de forse stijging van het OZB-tarief is dat in Leeuwarden het tarief voor niet- woningen relatief hoog is met 0,7464 De verhouding ligt met 4,6 maal het tarief voor eigenaar woningen (0,1634 ruim boven Leeuwarderadeel (1,9) en het geadviseerde maximum van 3,0 maal of lager. Wij vinden de scheefgroei in de verhouding tussen woningen en niet-woningen ongewenst en niet passend. Wij weten dat u als raad van Leeuwarderadeel geen invloed op het OZB tarief van Leeuwarden kunt uitoefenen. Maar zouden het zeer op prijs stellen als u de raad van Leeuwarden hier op kunt wijzen. Leeuwarderadeel heeft zelf invloed op een passende compensatieregeling die een geleidelijke overgang (i.p.v. in één jaar een verhoging van 80 naar het hoogste OZB-tarief voorde categorie niet-woningen van de provincie Friesland mogelijk maakt. Het gemiddelde OZB-tarief van de negen omliggende gemeenten van Leeuwarden bedraagt 0,5128 Dat is niet voor niets, de waarde onroerende zaken (WOZ) van de gebouwen is voor alle omliggende gemeenten redelijk vergelijkbaar. De gemeente Leeuwarden gebruikt echter het OZB-tarief voor de niet-woningen als politiek instrument gezien de scheefgroei t.o.v. het particulier tarief Leeuwarden denkt "als we de massa mee willen hebben moeten we het niet bij de massa halen".

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 290