In de brief d.d. 11 mei 2017 over harmonisatie belastingen is het voorstel om alleen in 2018 de verhoging deels te compenseren. Dat zou een verhoging in het eerste jaar van 966 i.p.v. 1.431 inhouden (een éénmalige compensatie van 465) en daarna elk volgend jaar 1.431 extra aan OZB. Uiteraard waarderen wij dit gebaar, maar wij vinden deze forse belastingverhoging voor onze agrarische bedrijven te zwaar en niet passend bij een soepele overgang. De nu voorgestelde regeling is slechts een eenmalige verlaging van het tarief met gemiddeld 13%, in totaal dus een korting van slechts 68.158 op een totale verhoging van 517.315. Wij zouden graag zien dat de overgang geleidelijk gaat en over een langere periode. Bijvoorbeeld uitgesmeerd over 5 jaar met elk jaar een verhoging van 20%. Bij de grenscorrectie van de stad Groningen met een deel van Slochteren is het op deze manier gedaan, en dit is volgens ons een beter voorstel dan het voorstel zoals dat nu gedaan is door Leeuwarden. De gemeente kan zelf een regeling voor de overgang maken met de duur van tussen de 3-5 jaar, er zijn geen vastgestelde regels omtrent de tijdsduur van een overgangsregeling. Geachte raadik weet dat u raads breed een motie indient voor verlening van de overgangsregeling van 1 naar 3 jaar, ik hoop dat u in overweging wilt nemen om in deze motie de regeling zoals is opgenomen bij de samenvoeging van een deel van Slochteren met Groningen op te nemen, namelijk een overgangstermijn van 5 jaar. (met elk jaar een verhoging van 20%). De hear Dijkstra (FNP): De FNP hat oer dizze saak in moasje opsteld. Dêryn is in oergongsperioade fan 3 jier foarsteld, lykas yn Littenseradiel. De hear De Haan (GBL): Hat de hear Jensma ek kontakt han mei de boeren yn it eardere Boarnsterhim? En hoe is dat oplost? De hear Jensma: Ja en ek mei boeren yn Littenseradiel. Boarnsterhim wie lykwols in gemeente mei in protte finansjele problemen. Dat is yn Ljouwerteradiel en Littenseradiel net it gefal en dêrom fynt er de winsken fan de LTO realistysk. 4. Fragehealoare riedsleden De hear Tuininga (FNP): Wat is de status fan de oerdracht fan de Skalm? De FNP hat yn maart/april der ek al nei frege. De PvdA hat dêrta ek in moasje yntsjinne. Der moast foar 1 juny dudlikheid wêze; dêrfan wienen ek oare riedsleden op 'e hichte. De hear De Kroon (PvdA): Der is neffens him sprake fan in misferstan. De rinnende begrutting moat ynflechte wurde mei dy fan Ljouwert. Mei it eigen fermogen kin men lykwols frij omgean (wol mei goedkarring fan Ljouwert). De hear Tuininga (FNP): Fan dy mooglik ekstra bedraggen woe Ljouwert graach foar 1 juny op 'e hichte steld wurde. Men hat allinne in memo krige oer de Skalm. Wat binne de kosten foar de oanpassings? En wat binne de risiko's foar it takomstich gebrük? Boargemaster Boertjens: Er is vorige week een gesprek geweest met Leeuwarden. Er is wel een onderhoudsrapport, maar de fasering staat nog niet vast. De drie betrokken partijen hebben daar een opvatting over. Het college gaat een aantal vragen op papier zetten en dat zal het bestuur van de Skalm ook doen. Men zal het met Leeuwarden eens moeten worden. Er zal dan ook een draagvlak van Leeuwarden voor het voorstel moeten zijn. Men wil het bestuur niet opzadelen met toekomstige risico's. Er moet een goed doortimmerd plan komen, gedragen door het college, het bestuur van de Skalm en Leeuwarden. De hear Tuininga (FNP): Hy hat in fraach: Sjocht de foarsitter heil yn de saak en tinkt er dat it goed komt?

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 291