water. Het bestemmingsplan Stiens is in 2012 vastgesteld. Er is geen sprake van een herziening van het bestemmingsplan. Het is een bevoegdheid van het college. Zij citeert uit de memo 'De verleende vergunning is hersteld in het besluit op bezwaar van 20 december 2016. Dit is een besluit van het college. De bevoegdheid hiervan ligt namelijk bij het college'. In de vorige vergadering ging het over het openbare collegeadvies. Dat kon men regelen via de griffier, maar zij heeft geen verzoek ontvangen. Zij nodigt de heer Dijkstra uit om eens langs te komen. Met een ambtenaar erbij zal dan alles uitgelegd kunnen worden. De hear Dijkstra (FNP): De bestimming wetter kin net de bestimming fytspaad krije. Dêr draait it om. Hy wol it advys fan de beswierekommisje ynsjen. Wethalder Visser: Zij herhaalt nog eens dat er geen zitting van de bezwarencommissie over Bestemmingsplan Stiens is geweest. De hear Tuininga (FNP): Kin it kolleezje ek oanjaan hoe de stan fan saken is mei de twa serieuze gegadigden foar de ynfolling fan it gemeentehüs? OVL en PB wienen it net mei de plannen fan it kolleezje iens. Dat hat wiidweidich yn de krante stien. Yn syn eagen hat Ljouwerteradiel in Pinokkio- kolleezje. De hear De Kroon (PvdA): Hy wiist derop dat it in fragehealoere is. De hear Tuininga (FNP): Hy fynt it spitich dat de belange-organisaasjes net ynsprekke kinne. Der binne twa bedriuwen dy't serieuze plannen hawwe. De amtner hat in ündernimmer antwurde dat it plan net past binnen de kaderstelling fan it kolleezje. De foarsitter: Hij wil graag na de vergadering van de heer Tuininga horen welk bedrijf en welke ambtenaar het betreft. De hear Tuininga (FNP): Kin it kolleezje oanjaan wat de stan fan saken is oangeande de serieuze plannen fan de twa bedriuwen? Wethalder Visser: Zij vindt de toon van de heer Tuininga aanmatigend. Men heeft een goed gesprek gehad met OVL. Het college was verbolgen over het krantenverslag. Men zal in de toekomst op een andere manier met elkaar communiceren. Het college legt de plannen voor aan de bevolking. De burger kan er dan bij betrokken worden net zoals bij It Steenslan. Er zijn nog geen andere voorstellen binnengekomen. De hear Tuininga (FNP): Hy bliuwt derby dat er bang is dat der straks plannen binne fan de gemeente dêKt men neat mearoan feroarje kin. Wethalder Visser: Dit is volgens haar stemmingmakerij. Het wordt allemaal transparant en in het openbaar voorgelegd. De hear Tuininga (FNP): Kin it kolleezje de blokstrepen en de rails by de oergongen fan de spoardyk ek fuort helje en kinne de hekjes by de oergongen ek wat fierder fan de dyk öfkomme? De situaasje is no tige gefaarlik. As de stekjes nei achteren geane dan hat men wat mear tiid om üt te sjen. Der binne al Ongemakken bard troch de rails. Wethalder Van der Meulen: Men heeft de spoorrails in eerste instantie laten liggen in verband met de herinnering aan het verleden. Men zal de rails er echter uit halen omdat het toch gevaarlijke situaties oplevert. Het spoor wordt gevisualiseerd door een klinker met andere kleur. De hekjes zijn

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 293