bewust zo opgesteld zodat men niet zo maar door kan fietsen. De hear Tuininga (FNP): Foar aldere minsken mei elektryske fytsen is it wat dreech om der lans te kommen. De hear Pot (WD): Maak het gewoon zwart (met klinkers) en plaats een bord dat men een voorrangsweg oversteekt. Wethalder Van der Meulen: Zij zal nog naar de blokstrepen kijken en de suggestie van de heer Pot zal zij meenemen. Van de bevindingen krijgt de raad bericht. 5. Fêststellen ferslach fan 1 juni 2017 De foarsitter: Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. Ynformearjend ünderdiel 6. Ynkommen stikken Mefrou Bijsterbosch (PvdA): Zij wil graag het woord voeren bij Ingekomen Stukken Raad, nummer 6.3 (Brief FSU) Over het onderzoek verkorten bijzondere bijstandsprocedures onder Friese gemeenten. De procedures zijn goed omschreven. Er worden ook aanbevelingen gedaan. De gemeente moet er alles aan doen om de procedures te verbeteren. Is het besproken binnen de dienst en doet men er wat mee? Wethalder Vos: It is besprutsen en foar kundskip oannommen. Mefrou Bijsterbosch (PvdA): Men kan altijd nog kijken naar verbeterpunten in de procedure. Wethalder Vos: Dat zou kunnen, maar dat heeft men niet gedaan. 7. Ynkommen stikken üt it kolleezje fan B&W oan ried De hear Van der Werff (PvdA): Hij wil graag het woord voeren bij Ingekomen Stukken uit het College, nummer 7.5: recreatieve plus: overleg met andere dorpen, alleen bankjes? Hij pleit voor een gecoördineerde uitvoering. It is in unike mooglikheid om toeristen te wizen op alle bysündere gebouwen en foarsjennings yn de gemeente. Doch it dus net allinne mei PB Stiens. Wethalder Van der Meulen: Zij neemt de suggestie van de heer Van der Werff mee. De borden zijn door PB Stiens aangeboden. Zij wil het met andere DB's opnemen. De hear Van der Werff (PvdA): Nim as gemeente de koördinaasje op. En sjoch ek nei oare mooglikheden, lykas bygelyks in fitnesparkoers yn it Jelsumerbosk. Wethalder Van der Meulen: College neemt de coördinatie op zich en zij neemt de gedane suggesties mee. 8. Meidielings fan it kolleezje fan B8iW oan ried Wethalder Visser: Men ligt prima op koers met betrekking tot het onderbrengen van statushouders. Men moet nog 1 statushouder (van de 13) huisvesten. Wethalder Van der Meulen: Er is voor Stiens een vaste dorpenmanager (mevrouw Diephuis) aangewezen. Er is een BOT-sessie geweest over de harmonisatie van tarieven voor sport en cultuur.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 294