stan by Id. It soe it moaist wêze as der in unanym beslüt komt. It bedrach per persoan foar it feest wie foar it kolleezje te heech. De hear Tuininga (FNP): Hy fersiket om in ünderbrekking om mei in amendemintte kommen. De foarsitter: Hij schorst de vergadering. De foarsitter: Hij heropent de vergadering. Hij heeft ondertussen begrepen dat er geen amendement komt. Hij brengt het voorstel in stemming. De hear Klaver (GBL): STEMVERKLARING: GBL is tegen het voorstel, omdat men het uitgebreider had willen zien. De hear Tuininga (FNP): STEMVERKLARING: It is tige spitich dat it feest as heechste foarm fan boargerpartisipaasje net trochgiet. Dêrom is de FNP tsjin it foarstel. De hear De Kroon (PvdA): STEMVERKLARING: De PvdA is foar it foarstel. Men soe it nochris besjen moatte, omdat de stimmen wierskynlik stake. De hear Tilma (CDA): Is der in mooglikheid om dit budzjet fêst te stellen en te besykjen om it dan sa yn te foljen, dat men it der iens oer wurde kin? De foarsitter: Er ligt een voorstel voor en er is geen amendement ingediend. Hij citeert uit artikel 32, lid 4 van de Gemeentewet 'tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen het nemen van een beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend'. De hear Tilma (CDA): Kin men de needsaaklike dingen no net fêststelle en dat men it nochris oer de rest hat? De hear Tuininga (FNP): As men it fjoerwurk skrast dan kin men mei 106.000 euro üt de fuotten. Stel dat earst fêst en dan kin men it letter krekter ynfolje. De hear De Kroon (PvdA): Dan moat der in amendemint komme. De kommisje hat de getallen sjoen. Earst kaam de glossy, doe it fjoerwurk en dêrnei pas it feest yn dy folchoarder nei foaren. De hear Klaver (GBL): Hij wijst erop dat alle 4 door de wethouder genoemde punten op nummer 1 stonden. GBL sluit zich aan bij het voorstel van de FNP. Wethalder Vos: Men stelt gjin budzjet fêst foardat men wit wat men dêrmei docht. Hy wiist op de gong fan saken by Kulturele Haadstêd. It kolleezje hat in foarstel dien en ferantwurding öflein fan it frege bedrach. Moat it kolleezje werom mei in foarstel nei de ried? As de FNP oan it foarstel fan de 106.000 euro fêsthaldt dan moat men ek oanjaan wêKt dan de beslütfoarming fait. Men hat ek te meitsjen mei tiidsdruk. De hear Klaver (GBL): Is er een optie om het aan te houden en er volgende week nog eens op terug te komen? De hear De Kroon (PvdA): As de stimmen stake dan komt der net in beslüt. En dêr liket it no op. 10

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 297