De foarsitter: Hij brengt het voorstel in stemming. De hear Van Diggelen (WD): STEMVERKLARING: Hij stemt tegen het voorstel omdat het geen recht doet aan hetgeen de projectgroep/ commissie voor ogen heeft. De foarsitter: Het voorstel wordt met 8 stemmen voor (PvdA 4, CDA 3 en WD 1 dhr. Pot) en 6 stemmen tegen GBL 3, FNP 2 WD 1 dhr. van Diggelen bij meerderheid van stemmen aangenomen. 10. Feststellen bestimmingsplan 'Stiens-vergroten parkeerterrein Lidl' De hear Tilma (CDA): De beswieren binne goed öfhannele. It CDA kin mei it foarstel ynstimme. De hear Tuininga (FNP): De FNP fynt it in nuvere saak. De parkearplakken fan no binne nea allegearre beset. Hy tinkt dat de Lidl dêr dochs ütwreidzje wol. Der binne beswieren nei it kolleezje stjoerd en de minsken hawwe dêr noch gjin antwurd op krige. De FNP wol it foarstel oanhalde. De hear Pot (WD): De WD kan zich in het voorstel vinden. De hear Ekas (GBL): Het is in de commissie besproken. Het is grond de Lidl. GBL is voor. Wethalder Visser: Het is een duidelijk voorstel. Er is een reactienota op de zienswijzen. Zij verzoekt het nu vast te stellen. Dat is in het belang van de ondernemer. De hear Tuininga (FNP): Soe de wethalder neigean wolle as der in brief binnenkommen is en as der in antwurd stjoerd is? Wethalder Visser: Daar kan zij geen antwoord op geven. Zij herhaalt dat er een reactienota op de zienswijzen is. De hear Tuininga (FNP): Hy werhellet nochris syn fersyk. De foarsitter: Daar is al een antwoord op gegeven. Hij stelt vast dat op verzoek van de FNP het voorstel besluitvormend in de raadsvergadering van 7 september 2017 aan de orde komt. 11. Subsydzejoanfraach doarpsbelang Hijum - renovaasje sportgebou De hear Tuininga (FNP): It fernuvert him dat men fanüt Hijum nea earder mei in fersyk kommen is. It gebou is tige feraldere. Men hat de tekeningen sjoen. De FNP kin achter it bedrach fan de 22.255 euro stean. De hear Ekas (GBL): In Hijum is sprake van een sterke gemeenschap. GBL vindt dat men alles in het werk moet stellen om de 22.255 euro beschikbaar te stellen. Er is een verschil van zo'n 5.000 euro. Daar moet men niet te moeilijk over doen. De hear Tilma (CDA): It doarp Hijum hat ek in waarm plak by it CDA. Hy begrypt dat de 22.255 euro frege wurdt troch DB. It bliuwt lykwols in tizeboel fan de sifers. Graach wat mear helderheid fan de wethalder. Mefrou De Voogd (PvdA): Het is aan de PvdA-fractie uitgelegd hoe het gat heeft kunnen ontstaan. De PvdA zou in eerste instantie 20.000 euro beschikbaar willen stellen en dan moet het dorp de rest ophoesten. Maar het aspect van duurzaamheid spreekt de PvdA ook erg aan en misschien zou men dan ook het hele bedrag beschikbaar moeten stellen als dat mogelijk is. 11

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 298