i Leeuwarderadeel 31 ■GEMEENTE! Underwerp: Riedsgearkomste Stiens, 12juny2017 Achte leden fan 'e Rie, Ik nügje jimme ut om de riedsgearkomste fan 22 juny 2017 by te wenjen. De wurklist en de stikken dy't der by hearre treffe jimme hjirby oan. Alle stikken lizze op gebrükiike wize op besjen yn de lêskeamer fan it gemeentehus. De wurklist mei ütstellen leit foar belangstellenden op besjen yn de hal fan it gemeentehus en de iepenbiere bibleteek yn Stiens. De gearkomste wurdt halden yn it gemeentehus fan Stiens en begjint om 19.30 oere. De foarsitter fan 'e rie, Drs. Joop R.A. Boertjens Nr. fan de wurklist 1. lepening en meidielings foarsitter 2. Fêststelien wurklist 3. Ynsprekrjocht boargers 4. Fragehealoere riedsleden 5. Fêststelien ferslach fan 1 juny 2017 YNFORIYIEARJEND UNDERDIEL 6. Ynkommen stikken (lizze op besjen) WURKLIST Nr. fan it ütstel Kêst 2Sa. (RfO) Boargers kinne mei-inoar maksimaal 30 minuten it wurd fiere oer Onderwerpen dy't op 'e aginda steane. Alle sprekkers krije net langer as pif minuten. Ynsprekkers moatte dat op syn lést oant 24 oeren foar it begjin fan de gearkomste oan de griffier meld hawwe Kêst 40 (RfO) As in lid fan 'e ried yn de fragehealoere fragen stelle wol, moat dit mei oantsjutting fan it underwerp op syn minst 12 oeren fan te foaren meld wurde by de foarsitter. Neffens de afspraken dy't makke binne kin in riedslid yn't plak fan de foarsitter ek de griffier op de hichte stelle. Kêst 19 (RfO) Tekstwizigings kinne foar it begjin fan de gearkomste yntsjinne of oankundige wurde by de griffier. Kêst 20 (RfO) In riedslid kin oant 12 oere foar it begjin fan de gearkomste oan de griffier trochjaan oer hokker Ynkommen Stikken hy ofsy it wurd fiere wol.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 2