bedragen. Een deel is al breed genoeg. Een strookje ernaast kan wel zonder een heel stevige fundatie. De financiële middelen zouden ook te beperkt zijn. Dat is wel strijdig met een eerder aangelegd fietspad in de gemeente. Het onderhoud kan men combineren met de aanleg van een strookje ernaast. Het was een mooie kans geweest om het pad op te waarderen. Wat kost een strookje zonder een stevige fundering? Doe het huiswerk over. De hear Tilma (CDA): It kin gjin 7 ton kostje. Hy lêst 'Er zal groot onderhoud gepleegd moeten worden binnen enkele jaren'. Pak dan it fytspaad op en it hoecht foar it CDA dan net 2 meter breed te wurden. De hear Van der Werff (PvdA): De PvdA kin har dêrby oanslute. Nim it dus mei yn it grut ünderhald. Wethalder Visser: Het college heeft het amendement uitgevoerd. Daarin staat de inspanningsverplichting voor het college om het fietspad op te waarderen tot een fietspad van 2 meter. Zij gaat ervan uit dat een strookje ernaast technisch niet kan. Bij een fietspad van 2 meter moet men alles eruit halen. Men zou kunnen kijken wat er binnen groot onderhoud mogelijk is. Twadde termvn De hear Tilma (CDA): De wethalder moat de handoek net te gau yn de ring smite oangeande it ferbreedzjen fan it paad op in ienfaldige wize. De hear Van der Werff (PvdA): It kin breder makke wurde mei gersklinkerts derneist. De hear Dijkstra (FNP): Hy wiist op de oanpak mei gerskeien lykas by de Skrédyk. Wethalder Visser: Het wordt een diffuse discussie als men op de stoel gaat zitten van deskundigen. Strookjes zijn volgens de deskundigen niet de oplossing. Zij kan de suggestie van de graskeien meenemen, maar kan het gebruik ervan niet toezeggen in verband met eventuele veiligheid voor fietsers. Het tweede puntgroot onderhoud, krijgt volgens haar wel de instemming. Zij wil de ruimte om te bekijken wat mogelijk is, maar kan ook niets toezeggen in deze. De hear Dijkstra (FNP): Yn it amendemint stie in datum om it dit jier noch te realisearen. Yn septimber ferwachtet er in antwurd fan de wethalder. De foarsitter: Hij stelt vast dat op verzoek van de FNP het voorstel besluitvormend in de raadsvergadering van 7 september 2017 aan de orde komt. 13. Statuten Fier - Radius De hear De Haan (GBL): Het stuk komt voort uit het proselietengedrag van het college en de Leeuwarder ambtenaren die gedetacheerd zijn in Stiens. Het gaat om de goedkeuring van de statuten. De zeggenschap van de lokale overheid wordt niet verslechterd. Het toetsingskader is vergelijkbaar met het bestaande van Fier. Er is geen sprake van onomkeerbare en onwenselijke consequenties. Het gaat om een tussenstap naar een verdergaande schaalvergroting in het belang van de regio. Sluiting van scholen is niet aan de orde bij goedkeuring. Uitgangspunt van Fier is om de scholen in de dorpen zo lang mogelijk open te houden. Opschorting van de fusie kan voor Fier vervelende consequenties hebben. GBL is dus tegen het voorstel. De hear Pot (WD): Er zal eerst zekerheid moeten zijn over bepaalde punten. De uitkomst van het Jellumer beraad moet afgewacht worden. De WD stemt in met het voorstel. 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 300