mee betalen aan het ondernemingsfonds. De hear Tilma (CDA): Smyt de hear Ekas de handoek yn de ring? Tinkt de hear Ekas dat it dochs neat wurdt? De hear Ekas (GBL): Hij is realistisch in zijn inschatting, maar dat wil niet zeggen dat hij de handdoek in de ring gooit. De hear De Kroon (PvdA): Men hat neat yn te bringen op de belestingrezjyms fan Ljouwert. Oer it algemien past dat belestingrezjym fan Ljouwert de bewenners wol. Foar de bedriuwen is it yndied minder. Men moat besykje safolle mooglik ynfloed ut te oefenjen om in oergong fan trije jier der troch te krijen. De hear Tuininga (FNP): Elke ried makket in nij belied. Yn 2019/2020 binne der miskien nije kansen, as der dan ek minsken üt it eardere Ljouwerteradiel en Littenseradiel yn de ried sitte. De foarsitter: Het zijn inderdaad stukken die in de raad van Leeuwarden zijn vastgesteld. Een eventueel aangenomen motie zal men zo gauw mogelijk doorsturen naar de raad van Leeuwarden. Hij adviseert de raadsleden om hun eigen invloed uit te oefenen, ook bij de bijeenkomst komende maandag. De woz-voorbeelden zijn bedoeld om maar een beeld te geven. Hij stelt vast dat een koe dus volgens de berekeningen van de heer Dijkstra zo'n 3,5 kub per jaar drinkt. Van Leeuwarden hoort hij vaak dat de agrarische sector zelf met initiatieven/projecten moet komen met betrekking tot het ondernemingsfonds. Het college zal er dus zorg voor dragen dat de motie zo snel mogelijk op de juiste plek terechtkomt. Twadde termvn De hear Pot (WD): Gebruik dus je invloed als raadslid. Probeer insprekers te verzamelen. Hoop doet leven. De hear Dijkstra (FNP): It wetterferbrük soe men dus weromkrije kinne. Set it der dan dus by. Op it plattelan binne altyd legere tariven tapast om de bedriuwen hjir te halden. Dat is dus no wol in probleem foar de FNP. Feitlik moat der dus in differinsjaasje plattelan-stêd wêze. Hy docht dy oprop ek oan de oare riedsleden om dêr each foar te hawwen. De hear Ekas (GBL): Men heeft het wel eens eerder gehad over precariorechten. Straks wordt het ingevoerd. Hebben alle mensen destijds wel onderkend wat er nu gaat gebeuren, zoals o.a. bij de jachthavens en sportvelden? De hear De Kroon (PvdA): Der wie yn de kringen fan de Ljouwerter gemeenteried ek it foarstel om de ozb fan de wenningen te harmonisearjen. Dat hat men gelokkich opkeare kinnen. De foarsitter: Omdat ondertussen duidelijk is dat de heer Brouwer niet zal verschijnen, zal de motie door de heer Tilma voor het CDA ondertekend worden. De motie wordt unaniem aangenomen. De aangenomen motie zal de volgende dag naar de raad en het college van Leeuwarden gestuurd worden. Beslütfoarmjend ünderdiel

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 303