17 15. Jierrekken 2016 Wethalder Vos: Hy hat dizze dei de sifers fan de sosjale tsjinst binnenkrige. Dy bringe net folle feroaring teweech. De hear Ekas (GBL): GBL is akkoord. De hear Spijksma (CDA): It foei op dat hast it hiele reguliere budzjet foar brêgen en kades net brükt is en tafoege is oan de reserve. Dat is wat nuver omdat der bot oer achterstallich ünderhSld praten wurdt. Fierder is it CDA akkoart. Wethalder Visser: Er is wel veel in gang gezet. Als het niet opgemaakt is dan wordt het toegevoegd aan de reserve. Zij weet niet wat de exacte reden is. Zij zal het nog nader uitzoeken en de raad hierover berichten. De foarsitter: Er wordt unaniem conform voorstel en besluit besloten. 16. Maaitiidsnota 2017 Wethalder Visser: Er waren nog vragen over It Skipperspypke en It Berneslüske. Dat laatste krijgt de bestemming wonen. It Skipperspypke krijgt de bestemming woning en maatschappelijke bestemming. Er is nog een voorbehoud vanwege het lopende geluidsonderzoek. De foarsitter: Er wordt unaniem conform voorstel en besluit besloten. Moties Vreemd aan de Agenda: 17. Motie CDA betreffende onderzoek naar armoedebeleid in de gemeente Leeuwarderadeel De hear Tigchelaar (CDA): Hy lést de moasje foar. Onderzoek naar het armoedebeleid in de gemeente Leeuwarderadeel De raad van de gemeente Leeuwarderadeel in openbare vergadering bijeen op 22 juni 2017, Overwegende dat: a) het CDA grote waarde hecht aan mensen die een beroep moeten doen op het sociaal domein, zo weinig mogelijk last ondervinden van de overgang naar Leeuwarden; b) de armoede problematiek een groot probleem is; c) er ook verborgen armoede bestaat; d) de uitkomst van het onderzoek gebruikt kan worden voor de aanpak van onder andere stille armoede door het ge bied steam vanaf 2018. Verzoekt het college: 1. een onderzoek uit te laten voeren naar de effecten van het huidige armoedebeleid in de gemeente en of we met het huidige beleid de juiste mensen en kinderen bereiken; 2. het onderzoek te voorzien van aanbevelingen voor 2018 en verder; 3. de raad uiterlijk 1 oktober 2017 het rapport toe te sturen. Als suggestie wordt mee gegeven dit onderzoek te bekostigen uit de bestemmingsreserve van het Sociaal Domein. En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend op 22 juni 2017 door de fractie van het CDA: Dhr. L. Tilma Dhr. A. Spyksma Dhr. K. Tigchelaar. De hear Van Diggelen (VVD): Waarom zou je willen weten wat het effect van het huidige

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 304