19 subsydzjes yn de kulturele sektor; kulturele ferienings foar grutte problemen steld wurde om yn sa'n koarte tiid harren fmónsjes op oarder te krijen; dertroch it fuortbestean fan de kulturele ferienings yn gefaar komt; de BV Sport yn Ljouwert foar de binnensporten in oergongsregeling hantearret fan 3 jier en de kompensaasje yn dy 3 jier foar syn rekken nimt; *yn neifolging fan de binnensporten de kulturele ferienings holpen binne mei in oergongsregeling fan 3 jier mei de subsydzjes sa't dy op dit stuit binne; fersiket it kolleezje: by it kolleezje en de ried fan Ljouwert der op oan te trunen dat de kulturele sektor holpen is mei in oergongsregeling fan 3 jier mei de subsydzjes sa't dy no yn Ljouwerteradiel binne; de moasje under de oandacht te bringen fan it kolleezje en de ried fan Ljouwert. en giet oer ta de oarder fan de dei. Undertekene op 22 juny 2017 troch: FNP-fraksie Folkert Dykstra Jan Willem Tuininga De hear Pot (WD): Hij wijst erop dat de culturele sector onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad valt en dat de BV Sport het zelf regelt. De hear De Kroon (PvdA): De moasje is op himsels sympatyk. Yn 2018 krije de ferienings deselde sinten. Yn 2019 is it budzjet foar de DB's heger as yn 2018. De PvdA tinkt dan ek dat it mei de moasje üngeunstiger foar de ferienings ütfalle sil. De hear Tilma (CDA): It CDA tinkt ek dat de ferienings der troch de moasje op achterüt geane. Fia de DB's kin men straks de subsydzje krije. De hear Dijkstra (FNP): Hy wiist derop dat de strukturele subsydzje fan tafel giet. De ynsidintele subsydzjes komme der dan foar yn it plak. Wethalder Van der Meulen: In 2018 is een overgangsjaar. Dan wijzigt er niets. Daarna krijgt men met een ander systeem te maken. Leeuwarden wil de DB's en verenigingen helpen zicht te krijgen op de toekomstige praktijk van subsidietoewijzing. Mocht in 2018 blijken dat iets niet goed gaat dan kan men dat in de nieuwe raad aangeven. DB stelt in de toekomstige situatie per jaar_vast wat er van het budget naar de vereniging gaat en niet voor een reeks van jaren. De foarsitter: Hij brengt de motie in stemming. De motie wordt met 2 stemmen voor (FNP 2) en 12 stemmen teeen(PvdA 4. CDA 3. GBL 3 en WD 2) verworpen. 19. Motie PvdA betreffende Versterking positie de Skalm De hear De Kroon (PvdA): Der hie yn dizze gearkomste in foarstel oangeande de Skalm komme moatten. Dat is ütsteld nei oktober (memo college fan 20 juny 2017). Op 7 septimber moat der neffens de ynbrochte moasje in foarstel komme. ONDERWERP: Versterking positie De Skalm De raad van de gemeente Leeuwarderadeel in openbare vergadering bijeen op 22 juni 2017

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 306