20 1. Overwegende dat a. De PvdA fractie op 6 april 2017 een motie heeft ingediend waarin het college werd opgedragen "In de komende twee maanden een plan te ontwikkelen dat leidt tot een sterk cultureel centrum De Ska lm dat ook na de herindeling toekomstbestendig is." b. Deze motie niet in stemming is gebracht, omdat het college de motie heeft overgenomen en daarmee de opdracht heeft aanvaard; 2. Tevens overwegende dat a. Het college in een Memo van 20 juni 2017aangeeft dat een raadsvoorstel over de toekomst van De Skalm wordt verwacht in de raadsvergadering van 19 oktober 2017; 3. Concludeert dat a. Uitstel van een besluit over De Skalm tot een opiniërende behandeling op 19 oktober 2017 en besluitvormende behandeling op 16 november 2017 volstrekt onverantwoord is, omdat er dan te weinig tijd is om als gemeente Leeuwarderadeel de noodzakelijke goedkeuring van de gemeente Leeuwarden en de Provincie te verkrijgen; 4. Draagt het college op a. met grote spoed en met maximale politieke druk op de betrokken partners er voor te zorgen dat in de raadsvergadering van 7 september 2017 een plan voor een sterk cultureel centrum De Skalm aan de raad wordt voorgelegd dat de instemming heeft van het bestuur van De Skalm. En gaat over tot de orde van de dag Ondertekend op 22 juni 2017 door de fractie van de PvdA: Harm de Kroon, Ursula de Voogd, Toke Bijsterbosch, Pieter van der Werff De foarsitter: Hij wijst er nog eens op dat men als college aan tafel zit, met het bestuur van de Skalm en mensen van de gemeente Leeuwarden. Dat zijn verschillende partijen en bovendien staat de vakantie voor de deur. Hij kan niet toezeggen dat het binnen de gestelde termijn gehaald zal worden. Het voorstel zal ook breed gedragen moeten worden, wil het enige kans maken. De hear De Kroon (PvdA): It is in opdracht fan de ried om de moasje oer te nimmen As der yn septimber net in beslüt nommen wurde kin dan is de urginsje te leech. De foarsitter: Hij brengt de motie in stemming. De motie wordt unaniem aangenomen. De foarsitter: Hij neemt de motie niet over. Het college kan op 7 september niet met een uitgewerkt voorstel komen. De hear De Kroon (PvdA): Yn april is feitlik itselde sein troch it kolleezje yn in memo oer in eardere moasje. Dat soe yn septimber ek barre kinne en dan moat men it der wer oer hawwe. Mar it net oernimmen fan de moasje is neffens him 'dienstweigering'. De foarsitter: Hij wil geen knollen voor citroenen verkopen. Het zal voor 7 september niet lukken. De hear De Kroon (PvdA): It bestjoer fan de Skalm rekkenet der oars wol op dat der yn septimber in foarstel leit.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 307