1. Inleiding 2. indiener van zienswijze 3. Ontvankelijkheid Vanaf 15 maart 2017 het ontwerp bestemmingsplan "Stiens - Vergroten parkeerterrein Lidi" gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Er zijn drie zienswijzen ontvangen. In voorliggende reactienota wordt de inhoud van de zienswijzen beknopt samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien. Bij de besluitvorming van de gemeenteraad over het bestemmingsplan zal eveneens over de zienswijzen worden besloten. Er zal worden voorgesteld de zienswijzen conform de reactienota te beantwoorden. nr naam adres 1 Dommerholt Advocaten Postbus 225, 8440 AE HEERENVEEN 2 Poiesz Supermarkten Edisonstraat 3, 8606 JH SNEEK 3 BinLaw Advocaten Van Brakelplein 18, 9726 HC GRONINGEN De zienswijzen zijn tijdig ingediend en derhalve ontvankelijk. 2

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 30