c. Indiener komt terug op het Bro, zoals besproken onder punt a, zienswijze punt 2.1. (zienswijze punt 2.3) Reactie: zie onder a. d. Indiener geeft aan dat er geen sprake is van behoefte of noodzaak tot aanleg van parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de daarvoor geldende norm. Er zou sprake zijn van vooruitlopen op uitbreiding van de winkel (zienswijze punt 3.1 t/m 3.8). Reactie: Indiener geeft aan dat belanghebbenden niet hebben waargenomen dat de bezettingsgraad van 85% van het bestaande parkeerterrein wordt overschreden. Dit is echter niet door onderzoek onderbouwd. Het beleid van Lidl is dat er met feestdagen als Kerst en Pasen voor iedere bezoeker een parkeerplaats beschikbaar moet zijn, dat is momenteel niet het geval. Indiener suggereert dat de Lidl in de toekomst de winkel wil uitbreiden en daarom deze procedure doorloopt. Echter, in het onderhavige bestemmingsplan is geen bouwvlak opgenomen waardoor er van de uitbreiding van de winkel geen sprake is. Mocht de Lidl dat in de toekomst willen, dan zal er daarvoor weer een aparte bestemmingsplanprocedure doorlopen moeten worden. e. Indiener geeft aan dat het provinciaal beleid regels zou bevatten die een belemmering vormen voor onderhavige ontwikkeling, (zienswijze punt 4) Reactie: De provincie toetst plannen aan het Provinciaal beleid. De Provincie heeft positief gereageerd op dit bestemmingsplan. Er is vanuit de provincie dus geen belemmering geconstateerd op grond van het provinciaal beleid voor onderhavige ontwikkeling. 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 33