2. Indiener 2 a. Indiener geeft aan dat het bestaande parkeerterrein in eigendom is bij zowel Poiesz als Lidl. Het realiseren van een tweede uitrit voor het parkeerterrein is niet in het belang van Poiesz. Indiener verzoekt een bevestiging te sturen dat Lidl geen toestemming zal krijgen voor het realiseren van een tweede uitrit. Reactie: Zoals uit het ontwerpbestemmingsplan blijkt, behoort de kavel waar de betreffende woning op staat niet tot het plangebied van dit bestemmingsplan. De functie van die kavel wijzigt dan ook niet. Er komt geen uitrit op de plaats van de woning. Gemeente Leeuwarderadeel acht het verkeerskundig niet verantwoord om een tweede uitrit van het parkeerterrein op die plek te maken. Ook de Provincie vindt het niet verantwoord omdat er dan wellicht verkeer van de provinciale weg ineens af zou slaan. Gemeente Leeuwarderadeel gaat per 1-1-2018 op in gemeente Leeuwarden. Na 1-1-2018 wordt gemeente Leeuwarden degene die de plannen zal beoordelen. Gemeente Leeuwarderadeel kan geen uitspraak doen over hoe gemeente Leeuwarden hier mee om zal gaan. Tijdens de overdracht van de werkzaamheden aan Gemeente Leeuwarden, wordt dit punt wel meegenomen. Voorstel conclusie zienswijze 2 De zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan "Stiens - Vergroten parkeerterrein Lidl" aan te passen. 9

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 37