3. Indiener 3 a. Indiener geeft aan dat gevreesd wordt voor overlast. Dit betreft geluidoverlast en mogelijke hinder door hangjongeren. Tevens wordt het zicht vanuit de tuin beperkt. Verzocht wordt om maatregelen. Reactie: Geluidoverlast wordt beperkt door de maatregelen die beschreven staan in het bestemmingsplan: er wordt een geluidsscherm/erfafscheiding gerealiseerd. Het klopt dat bewoners zicht hebben op de erfafscheiding, aan één zijde van hun tuin. Voor de komst van hangjongeren wordt niet gevreesd. Uit ervaringen in den lande is bekend dat jongeren plekken opzoeken waar een open WIFI verbinding is. Dat is op het parkeerterrein niet het geval. Bovendien zou de Lidl zelf ook overlast ervaren van hangjongeren. Mocht dit voorkomen, dan zou de Lidl zelf ook actie ondernemen om dit tegen te gaan. b. Door de ruime bestemming vreest indiener voor andere functies en bebouwing. Reactie: Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. In het bestemmingsplan "Stiens" staat het beleid verwoord, op basis waarvan de keuze voor de bestemmingen in het dorp Stiens is gemaakt. De kern van het dorp "Stiens" heeft een "Centrum" bestemming. Ten noorden en zuiden hiervan ligt een "gemengde" bestemming. Het terrein van de bestaande Poiesz en Lidl ligt binnen de gemengde bestemming. Om die reden is het logisch om de uitbreiding van het parkeerterrein dezelfde bestemming (en aanduiding) te geven als het bestaande parkeerterrein van de supermarkten. Op een stalling van winkelwagens na, is geen bebouwing toegestaan. Vrees voor bebouwing ten dienste van andere functies is dan ook ongegrond. c. Indiener vreest voor waardevermindering van de aangrenzende woning Reactie: Indien gevreesd wordt voor waardevermindering van de woning is het mogelijk na afloop van de planologische procedure een verzoek tot planschade in te dienen. Die procedure staat geheel los van de bestemmingsplanprocedure. Voorstel conclusie zienswijze 3 De zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan "Stiens - Vergroten parkeerterrein Lidl" aan te passen. 10

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 38