7. Ynkommen stikken üt it kolleezje fan b&w oan 'e ried yn it ramt fan aktive ynformaasjeplicht (lizze op besjen) 8. Meidielings fan it kolleezje fan b&w oan 'e ried OPINIEARJEND UNDERDIEL HAMMERSTIKKEN ÜT OPINIEARJEND OnDERDIEL 9 'Leeuwarderadeel over &uit' 10 Fêststellen bestimmingsplan 'Stiens - vergroten parkeerterrein Lid 11 Subsydzjeoanfraach doarpsbelang Hijum - renovaasje sportgebou 12 Amendemint fytsrüte lans de Dokkumer IE 13 Statuten Fier - Radius 14 Utgongspunten belestingharmonisaasje Ljouwert 2018 -memo BESLÜTFOARMJEND UNDERDIEL 15 Jierrekken 2016 16 Maaitiidsnota 2017 Moasies friemd oan de oarder fan de dei 17 Moasje CDA - ündersyk earmoedebelied yn de gemeente 18 Moasje FNP - harmonisaasje subsydzjes yn de kulturele sektor fan Ljouwert nei 1 jannewaris 2018 19 Moasje PvdA - fersterkjen posysje De Skalm Sluting Op 'e iêskeamer lizze de efterlizzende stikken foar de leden fan de Ried op besjen. Ynliochtingen: Griffier: mefrou mr. G. J. Olthof. Oanwêzich op tiisdei, woansdei en tongersdei Tillefoan: 058 2576632 E-mail i,olthof(S)leeuwarderadeel.nl Taheakke stikken by de riedsstikken wurde allinne meistjoerd - as dizze stikken noch net earder tastjoerd binne - as dizze stikken nei oanlieding fan in eardere riedsgearkomste wizige binne. 2017/19 r 2017/20 2017/21 2017/22 2017/23 2017/24 2017/15 2017/16 Kêst 20 (RfO) In riedslid kin oant 12 oere foor it begjin fan de gearkomste oan de griffier trochjaan oer hokker Ynkommen Stikken hy ofsy it wurd fiere wol O.o. Gearwurking gemeenten en ferbüne partijen Giet om de mieningsfoarming. Beslüt kin nei de diskusje yn guon gefallen fuortendaliks nommen wurde. Yn de oare gefallen brükt it kolleezje fan b&w de rjochtingjouwende ütspraken fan de ried as boustiennen foor it opstellen fan it (nij of wizige) ütstel oan de ried. Yn dy gefallen nimt de ried it beslüt yn in oare gearkomste. Nei besprek wurdt oergien ta beslütfoarming.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 3