Leeuwarderadeel ii I I GEMEENTE I Stiens, 23 mei 2017 Raadsvergadering: 22 juni 2017 Voorstelnummer; 2017/21 Portefeuillehouder: R. van der Meufen-Van der Ende Behandelend ambtenaar: A. den Herder E-mail: a.denherder@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.058-2576662. Onderwerp: Subsidieaanvraag Dorpsbelang Hijum Renovatie Sportgebouw Te nemen besluit: 1. incidenteel en éénmalig subsidie verstrekken aan Dorpsbelang Hijum van 17.000,- ten laste van de Algemene Reserve, ten dienste van de renovatie van het Sportgebouw. 2. Bijgaande begrotingswijziging vaststellen. Korte inhoud: Dorpsbelang Hijum vraagt 22.255,- subsidie aan, los van het Dorpsbudget. Het college stelt voor 17.000,- subsidie te verlenen. Inleiding: Huidige aanvraag subsidie Dorpsbelang Hijum vraagt 22.255,- subsidie aan voor de renovatie van een sportgebouw. Voor deze subsidie is geen wettelijke grondslag, onze gemeente kent geen subsidieregeling of verordening waar deze subsidie op gebaseerd zou kunnen worden. Awb De Awb biedt de mogelijkheid om incidenteel subsidie te verlenen. Reeds verleende subsidiebedragen voor dit project, reeds gepleegde inspanningen Meerdere verenigingen uit Hijum en Feinsum gebruiken het gebouw en de sportvelden. Beide dorpen hebben dan ook vanuit hun dorpenbudget al een subsidieaanvraag gedaan, en de gevraagde subsidie ontvangen. Dit staat los van de nu gevraagde 22.255,-. Op grond van het Dorpenbudget heeft Dorpsbelang Hijum voor dit project 5.000,- subsidie aangevraagd. Op 28 maart 2017 heeft het college hier positief op besloten. Op grond van het Dorpenbudget heeft Dorpsbelang Feinsum voor dit project 1.000,- subsidie aangevraagd. Op 13 april 2017 heeft wethouder Van der Meulen hier positief op besloten, (bedragen t/m 1.000,- zijn gemandateerd aan wethouder) Collegebesluit 23 mei 2017 In het collegeadvies van 23 mei 2017 zijn meerdere opties opgenomen over de hoogte van het subsidiebedrag, inclusief berekeningen. Het college heeft besloten om aan de raad voor te stellen een eenmalige en incidentele subsidie te verstrekken van 17.000,-.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 40