Argumenten: 1.1 Omdat uw raad gaat over de besteding van de Algemene Reserve. Kanttekeningen: Financiële toelichting: In de begroting voor 2017 is geen budget opgenomen voor incidentele subsidies zoals het subsidieverzoek van Doarpsbelang Hijum. Dekking voor dit soort incidentele kosten kan worden gezocht in de Algemene reserves. In het raadsvoorstel is deze wijze van dekking dan ook opgenomen in de beslispunten voor de gemeenteraad. Uitvoering afhandeling: Dorpsbelang Hijum zal op de hoogte worden gesteld van uw besluit Evaluatie: n.v.t. Conclusies Raad le behandeling: n.v.t. Bijlagen: Begrotingswijziging Ter inzage gelegde stukken: B&Wadvies van 23 mei 2017 inclusief de daarbij behorende 7 bijlagen Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester WIM EPPINGA drs. JOOP R.A. BOERTJENS

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 41