ft Leeuwarderadeel 3 r G E M E E N T E 11 Nr. 2017/21 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 23 mei 2017; BESLUIT: 1. Incidenteel en éénmalig subsidie te verstrekken aan Dorpsbelang Hijum van 22.255,- ten laste van de Algemene Reserve, ten dienste van de renovatie van het Sportgebouw; 2. Bijgaande begrotingswijziging aangepast vast te stellen. Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 22 juni 2017 de griffier, mw. mr. B.J. Olthof de VOOCZ+

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 42