3| I GEMEENTE I im Leeuwarderadeel Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradie! op tongersdei 22 juny 2017 om 19.30 oere yn it gemeentehus fan Stiens. 11. Subsydzejoanfraach doarpsbelang Hijurn - renovaasje sportgebou De hearTuininga (FNP): It fernuvert him dat men fanüt Hijum nea earder mei in fersyk kommen is. It gebou is tige feraldere. Men hat de tekeningen sjoen. De FNP kin achter it bedrach fan de 22.255 euro stean. De hear Ekas (GBL): In Hijum is sprake van een sterke gemeenschap. GBL vindt dat men alles in het werk moet stellen om de 22.255 euro beschikbaar te stellen. Er is een verschil van zo'n 5.000 euro. Daar moet men niet te moeilijk over doen. De hearTilma (CDA): It doarp Hijum hat ek in waarm plak by it CDA. Hy begrypt dat de 22.255 euro frege wurdt troch DB. It bliuwt lykwols in tizeboei fan de sifers. Graach wat mear helderheid fan de wethalder. Mefrou De Voogd (PvdA): Het is aan de PvdA-fractie uitgelegd hoe het gat heeft kunnen ontstaan. De PvdA zou in eerste instantie 20.000 euro beschikbaar willen stellen en dan moet het dorp de rest ophoesten. Maar het aspect van duurzaamheid spreekt de PvdA ook erg aan en misschien zou men dan ook het hele bedrag beschikbaar moeten stellen als dat mogelijk is. De hear Pot (WD): Er is volgens hem sprake van een omissie. Hijum komt er als dorp positief uit. Men moet er dan niet moeilijk over doen. Maar wel graag eerst duidelijkheid over de cijfers. Wethalder Van der Meulen: Er is geen sprake van gegoochel met cijfers. Hijum heeft een dekkingsplan ingediend (17.000 euro). Toen had men al 5.000 euro aangevraagd vanuit het dorpenbudget en door Feinsum was ook 1.000 aangevraagd en deze bedragen zijn toegekend. De Heidemij droeg echter de 3.000 euro niet bij en door verdere wensen ontstond een groter gat. Zij kan zich vinden in de wens van DB. Zij vraagt aan de portefeuillehouder financiën of het verantwoord is om nog 5.255 euro aan de algemene reserve te onttrekken. Boargemaster Boertjens: Dat zou volgens hem wei kunnen. Maar dat is aan de raad. Twadde termvn De hear Pot (WD): Hij kan zich in het antwoord vinden. De hear Ekas (GBL): Men moet niet om gaan liggen voor die 5.000 euro. De hear Tilma (CDA): Dan wurdt dus it gat fan de Heidemij dutsen en dan hat men noch sa'n 2.000 euro foar de oare saken? Boargemaster Boertjens: Dat klopt. 6

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 43