De hear Tuininga (FNP): Hy is bliid dat it jild beskikber steld wurdt. Mefrou De Voogd (PvdA): Zij kan zich daarbij aansluiten. Wethalder Van der Meulen: Zij zal de wens van de raad overnemen en bekendmaken aan DB. De foarsitter: Hij stelt vast dat de raad unaniem met het gewijzigde voorstel instemt. Er is dus sprake van een verhoging van 5.255 euro van 17.000 naar 22.255). Hij schorst de vergadering. De foarsitter: Hij heropent de vergadering en gaat over naar agendapunt 14. 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 44