p G E M E E N T E Leeuwarderadeel 12 Stiens, 30 mei 2017 Raadsvergadering: 22 juni 2017 Voorstelnummer: 2017/22 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.058-2576614. Onderwerp: Amendement "fietsroute langs de Dokkumer Ie" Te nemen besluit: 1. Gelet op de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek en de kanttekeningen adviseert het college niet tot opwaardering van de "fietsroute langs de Dokkumer Ie" over te gaan. 2. In samenspraak met de gemeente Leeuwarden groot onderhoud initiëren voor de fietsroute langs de Dokkumer ie. Inleiding: in de raadsvergadering van 10 november 2016 is het Amendement "fietspad Dokkumer Ie" van FNP en GBL unaniem aangenomen. De gemeente Leeuwarderadeel heeft daarvoor een gerenommeerd adviesbureau in de arm genomen om uitvoering te geven aan het amendement. Het resultaat is een haalbaarheidsonderzoek met een voorlopig ontwerp en raming welke de leidraad is voor de financiering. Argumenten: 1.1. Doel van het amendement is het opwaarderen van het bestaande jaagpad tussen Leeuwarden en Dokkum. Daarbij is het uitgangspunt het pad te verbreden van +/-1,25-1,50 naar een maximale breedte van 2 meter. Om te komen tot de uitvoering van het project dient de toelichting van het amendement omgezet worden in een voorlopig ontwerp met een raming. Hiervoor zijn een aantal stappen nodig, inventarisatie plan gebied, ontwerp, bestek en vergunningen. Het opgeleverde product, een voorlopig ontwerp en een raming, geeft aan dat het opwaarderen van traject tot de mogelijkheden behoord. Er zijn 3 varianten uitgewerkt. Constructie met asfalt, investeringskosten van 852.261; Constructie met beton exclusief fundering, investeringskosten van 812.160; Constructie met beton inclusief fundering, investeringskosten van €934.634. 1.2. Het fietspad langs de Dokkumer Ie is bij het Tichelwurk in 2015 voorzien van een nieuwe asfalt laag, de rest van het tracé heeft in de afgelopen jaren minimaal onderhoud ondergaan. Binnen enkele jaren zal op de rest van het tracé groot onderhoud gepleegd moeten worden om onveilige situaties te voorkomen. Hiervoor zullen apart financiële middelen beschikbaar gesteld moeten worden omdat het fietspad niet is opgenomen in het beheerplan.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 46