Kanttekeningen: 1.1. Na de raadsvergadering van 10 november 2016 is n.a.v. het verslag ook bij Leeuwarden het amendement onder de aandacht gebracht. Men geeft aan dat het jaagpad een recreatief pad is in een landelijk gebied welke laag- dynamisch is waar traagheid-, rust en ruimte heerst en welke geen utilitaire functie heeft. In de Richtingwijzer Fiets 2013-2025 wordt het beleid van de gemeente Leeuwarden uiteengezet. Hierin staat dat de prioriteit ligt bij de hoofd- en secundaire routes. De recreatieve routes vormen een aanvulling. De route langs de Ee wordt door de gemeente Leeuwarden gezien als een recreatieve route. Omdat de financiële middelen beperkt zijn en de prioriteit ligt bij de utilitaire routes, ziet Leeuwarden geen beleidsruimte om de paden en bruggen te verbreden. 1.2. De herindeling met Leeuwarden brengt met zich mee dat de gemeente Leeuwarden en de Provincie Fryslan goedkeuring moeten geven bij investeringen die de gemeente Leeuwarderadeel in 2017 wil plegen. De kanttekening 1.1. geeft aan dat het voorstel niet aansluit bij het beleid van Leeuwarden. Een eerste (informeel) ambtelijk consult resulteerde in een afwijzing vanwege de extra kosten die voor de nieuwe gemeente met dit project zijn gemoeid. 1.3. De Provincie Fryslan geeft met het "Actieplan Fiets- en Wandelpaden" uitvoering aan het Coalitieakkoord en de Uitvoeringsagenda 2015-2019. Hierin is het fietspad langs de Dokkumer Ie niet opgenomen. 1.4. Met de verbreding van het bestaande fietspad is er aan de zijde van de gemeente Ferwerderadeel een natuurlijk einde bij de brug van Bartlehiem. Bij uitvoering is de gemeente grens met Leeuwarden onder Jelsum geen natuurlijke afronding. Wat zou betekenen dat op de gemeente grens het pad richting Leeuwarden in de bestaande situatie gehandhaafd blijft terwijl in Leeuwarderadeel een opgewaardeerd pad ligt 1.5. In de notitie subsidiescan is uitgezocht welke mogelijkheden er zijn qua subsidie. Hieruit is op te maken dat voor subsidie minimale kansen zijn. Het doen- en uitwerken van de subsidie verzoeken zal zorgen voor een vertraging van de plannen. Concrete toezeggingen zijn er niet daarom is er geen subsidie bedrag vast te stellen in deze fase. Financiële toelichting: Indien tot uitvoering van het amendement wordt besloten laat het de volgende kosten zien van de drie verschillende varianten (rente, afschrijving, en onderhoud):

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 47