Berekening jaarlijkse lasten opwaardering fietspad Dokkumer Ie - - Uit dit overzicht blijkt dat de betonnen variant excl. fundering de laagste jaarlijkse lasten met zich meebrengt. De afschrijvingstermijn is 40 jaar, dit betreft de door de gemeente Leeuwarden gehanteerde afschrijvingstermijn voor investeringen in Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (afschrijvingstermijn gemeente Leeuwarderadeel 30 jaar). Dekking van de jaarlijkse lasten kan uit het voordelig begrotingssaldo 2017 zoals opgenomen in de Voorjaarsnotitie 2017 69.591) en de voordelige begrotingssaldi uit de meerjarenramingen 2018 t/m 2020 325.804 in 2018 oplopend tot 543.505 in 2020). Indien de gemeenteraad besluit om in samenspraak met de gemeente Leeuwarden groot onderhoud te initiëren voor de fietsroute langs de Dokkumer Ie, dan zal in overleg met de gemeente Leeuwarden worden nagegaan wat de kosten voor groot onderhoud zijn en hoe deze kosten gedekt moeten worden. Ahri-toezicht In artikel 21 van de Wet algemene regels herindeling (Wet Ahri) is een bijzonder toezicht criterium om te voorkomen dat een nieuwe herindelingsgemeente financieel nadeel ondervindt van besluiten van de op te heffen gemeenten. Dit instrumentarium geeft de provincie Fryslan de bevoegdheid om voor gemeenten die zijn betrokken bij een herindeling financiële besluiten aan te wijzen, die goedkeuring van de provincie behoeven. In de werkafspraken ten aanzien van de uitvoering van het Ahri-toezicht is afgesproken dat de raadsbesluiten met financiële gevolgen eerst worden voorgelegd aan de colleges van de gemeenten Littenseradiel en Leeuwarden. Vervolgens worden deze raadsbesluiten voorgelegd aan de provincie, iel. de standpunten ten aanzien van de genomen raadsbesluiten van de gemeenten Littenseradiel en Leeuwarden. Investering: Beton excl. fundering Beton incl. fundering Asfalt - Verbreding fietspad 723.382 843.566 762.732 - Engineeringskosten 75.000 75.000 75.000 - Bijkomende kosten 13.779 16.068 14.528 Totale investering 812.161 934.634 852.260 Afschrijvingstermijn in jaren 40 40 40 Afschrijvings methode lineair lineair lineair Rente 2% 2% 2% Af s ch ri j vi n gs kos te n 20.304 23.366 21.307 Rentekosten 16.243 18.693 17.045 Totale kapitaallasten: 36.547 42.059 38.352 Jaarlijkse onderhoudskosten 28.311 Totale jaarlasten: 36.547 42.059 66.663

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 48