Uitvoering: Na vaststellen raadsbesluit. Evaluatie: n.v.t. Conclusies Raad le behandeling: n.v.t. Bijlagen: Amendement GBL-FNP- raad 10 november 2016 Ter inzage gelegde stukken: B&W advies Memo gemeente Leeuwarden 5 januari 2017 Haalbaarheidsonderzoek - 8 bijlagen Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester WIM EPPINGA drs. JOOP R.A. BOERTJENS

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 49