gf ■GEMEENTE I Leeuwarderadee Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 1 juny 2017 om 19.30 oere yn it gemeentehus fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd (PvdA) en de hearen H. de Kroon (PvdA), P. van der Werff (PvdA), A. Spijksma (CDA), S. Brouwer (CDA),), J.W. Tuininga (FNP), L. Tilma (CDA), J. Pot (VVD), D. van Diggelen (VVD), F. D. Dijkstra (FNP), W.F. Ekas (GBL), S. Klaver (GBL) en M. de Haan (GBL). Ut it kolleezje fan B W: de hear J.R.A. Boertjens (boargemaster), mefrou G. Visser (wethalder), de hear C. Vos (wethalder) en mefrou R. van der Meulen (wethalder). Foarsitter ried: de hear J.R.A. Boertjens Griffier: mefrou G. J. Olthof Mei kundskip öfwêzich: de hear K. Tigchelaar (CDA). 1. lepening en meidieiings foarsitter De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, ook de radioluisteraars, welkom. Hij maakt de raad nog attent op een toegevoegde memo bij agendapunt 10 (Aanvullende subsidie voor de Kultuerried). Dat kan bij de beraadslagingen van agendapunt 10 betrokken worden. 2. Fêststellen wurklist De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ynsprekrjocht riedsleden Der binne gjin ynsprekkers. 4. Fragehealoare riedsleden De hear Brouwer (CDA): Kan het college aangeven wanneer wij in gesprek gaan met de sportverenigingen over het tarievenbeleid van BV Sport? Wethalder Van der Meulen: Men krijgt volgende week via BOT sessies 8 juni) informatie over harmonisatie van sport en cultuurverenigingen in combinatie met het dorpenbudget en een week later (15 juni) van BV Sport en Leeuwarden op het gebied van de sportverenigingen en de sporttarieven. De foarsitter: Hij stelt voor om de opmerkingen bij agendapunt 7 over het gebiedsteam meteen bij de nakomende vraag te behandelen. De hear Tuininga (FNP): Ut de krante hawwe wy fernimme kinnen dat der reboelje is by it Gebietsteam en wy binne fan tinken dat dit fan dwaan hat mei de oergong nei Amaryllis yn Ljouwert. Wy ferbaze tis deroer dat de wethalder fuortsjocht by de problemen omdat it syn ferantwurding net is mar dat it in ferantwurding fan in amtner is. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 4