Soks bestiet net, der is altiten in bestjoerder ferantwurdiik foar de gong fan saken mei it personeel, len en oar is net te rymjen mei it feit dat it Gebietsteam in foarbyldfunksje wie foar oare gemeenten en dat it gebietsteam perfekt wurke en dat it no ynienen mislearre wêze soe. De meiwurkers wurde op in ünbehoarlike wize behannele en de kwaliteit fan it gebietsteam wurdt net garandeard. Fraach: Wy wolle helderheid ha want de meiwurkers fan it Gebietsteam binne poerrazend en de boarger snapt hjir ek neat fan. Bovenstaande vraae wordt gecombineerd met vragen en het woord voeren van agendapunt 7 over hetzelfde onderwerp: De hear Pot (WD): Hij wil graag het woord voeren bij Ingekomen Stukken vanuit College nr. 8 Memo Overdracht gebiedsteam naar Amaryllis. De WD vindt het een juist besluit om het gebiedsteam per 1 juli over te dragen aan Amaryllis te Leeuwarden. Men wacht eerst de BOT-sessie af voor er dieper op in te gaan. De hear Tuininga (FNP): Hij wil graag het woord voeren bij Ingekomen Stukken vanuit College nr. 8 Memo Overdracht gebiedsteam naar Amaryllis. Zie hierboven. De hear De Kroon (PvdA): Hij wil graag het woord voeren bij Ingekomen Stukken vanuit College nr. 8 Memo Overdracht gebiedsteam naar Amaryllis. Onderwerp: Het belang van de medewerkers en de klanten van het Gebiedsteam. Hy tinkt dat it in wiis beslüt is fan it kolleezje om mei yngong fan 1 july oer te gean nei Amaryllis. Men moat each hawwe foar it belang fan de kliïnten, mar ek foar de meiwurkers. De aide wurkwize fan it gebietsteam moat men spitigernöch ferlitte en de PvdA snapt dan ek de argewaasje by de meiwurkers. Dêr moatsa gau mooglik in oplossing foar socht wurde. Dêr hat men op dizze wize mear tiid foar. Wethalder Vos: Hy kin him wol fine yn de bewurding reboelje/hommeles. It komt net üt de loft fallen. Hy ferwiist dêrby nei de BOT-sesje fan 23 maart. Dêr hat er meidielingen dien oer saken dy't spilen. As wethalder is er ferantwurdiik foar it funksjonearen fan it team en de minsken dy't yn it gemeentehüs wurkje. Hy stjoert lykwols it team net oan. Men wol earst it probleem oplosse yn it gebietsteam seis. It opfrege ferslach is amtlik behannele en dat wol er graach fertrouiik halde. De wurkwize is baseard op fertrouwen. De hommeles/reboelje wol er graach mei de ried yn de iepenbiere BOT-sesje beprate. Dêr binne ü.o. ek amtners by oanwêzich. Hy hopet dat de foarbyldsfunske fan it gebietsteam oereinbliuwt. Yn desimber 2016 hat de ried fêststeld yn de ütgongspuntenotysje dat men oerlis fiere soe oer de oergong nei Amaryllis yn dit jier. Der moat düdlikheid foar dizze simmer wêze, want Amaryllis wurket wêzentlik oars. Der hawwe yntern petearen west mei de gebietsteamlieders. De ried mei him fergje op it goed trochgean fan it wurk, sadat de kliïnten der gjin lest fan hawwe. Minsken dy't der neat fan snappe, soenen kontakt opnimme moatte mei it gebietsteam. De hear Brouwer (CDA): Der binne dus eins noch gjin klachten binnenkommen? Binne alle fragen oplost? Wethalder Vos: Der binne neffens him gjin klachten binnenkommen dy't yn it gebietsteam of de tsjinst net goed behannele binne. Oare wike krijt men dus mear ynformaasje. De foarsitter: Hij wijst erop dat men in openbaarheid niet over belangen van personen spreken kan. De hear Dijkstra (FNP): Hy kin net by de BOT-sesje oanwêzich wêze en syn fraksjegenoat wierskynlik 2

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 5