©EL Lceuw.irUcr ïtitiei C(G^z M A\ Amendement van GBl en FNP behorende bij agendapunt 10 Begnittfng 2017-mearjierrenrOzlng 2018-2020 (2016/40) RAAD 10 november 2016 AMENDEMENT UNANIEM aangenomen Iivociüj j?4y Amendement op Programma 6 - Sport, recreatie en cultuur. De raad van Leeuwarderadeel bijeen in zijn vergadering van donderdag 10 november 2016, Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De tekst op bladzijde 31 en 32 aangaande "Bevordering recreatie en toerisme" in overeenstemming te brengen met de ambitie van bladzijde 30 "wat willen we bereiken" en bladzijde 31 "wat gaan we daarvoor doen" aan te vullen met: Fietsroute langs Dokkumer Ie De gemeente heeft een inspanningsverplichting om het fietspad langs de Dokkumer Ie in 2017 op te waarderen zodat de recreatieve- en culturele beleving aantrekkelijker wordt voor meerdere doelgroepen. Om dit te bereiken wordt het fietspad verbreed tot 2.00 ml. Toelichting: Het huidige fietspad is al jaren aan de smalle kant en is feitelijk alleen geschikt voor mensen die behendig met een fiets kunnen omgaan. - Voetgangers moeten vaak noodsprongen maken om niet in aanraking te komen met achteropkomend fietsverkeer. - Scootrnobielgebruikers kunnen alleen aan de einden van de Aldldnsdiken bij de Dokkumer Ie komen. - Daar waar begaanbare bruggen voor scootrnobielgebruikers zijn wordt een tochtje langs de Dokkumer Ie vergald door tegemoetkomend fietsverkeer want die moet de berm in. - Met de extra toeloop van gebruikers in het kader van "Ljouwert KH 2018" is het opwaarderen van het fietspad noodzakelijk opdat deze extra gebruikers een tevreden gevoel van de recreatieve- en culturele beleving overhouden van het oude jaagpad langs de Dokkumer Ie. Ondertekend op 10 november 2016 door: GBL-fractie FNP-fractie W.F. Ekas F.D. Dykstra S. Klaver J-W Tuininga M. de Haan '♦/ani*

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 52