ri Leeuwarderadeel 13 3 M I GEMEENTE I Stiens, 30 mei 2017 Raadsvergadering: 22 juni 2017 Voorstelnummer: 2017/23 Portefeuillehouder: C.Vos Behandelend ambtenaar: B. Kroes E-mail: b.kroes@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. 058-2576664 Onderwerp: Statuten Fier-Radius Te nemen besluit: Een besluit over de voorgelegde statuten van organisatie na fusie van Onderwijsgroep Fier en stichting Radius uitstellen totdat er duidelijkheid is over de consequenties van de gemeentelijke herindelingen op het onderwijs en het toetsingskader na de gemeentelijke herindeling. Korte inhoud: Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius hebben op 27 maart 2017 het college van B&W schriftelijk verzocht om te bevorderen dat de gemeenteraad akkoord gaat met de statuten van de nieuwe organisatie na fusie. Aangezien er op dit moment een regionaal onderzoek gaande is over de toekomst van het onderwijs waaronder de opheffingsnormen is het zaak om de uitkomsten daarvan af te wachten alvorens een besluit te nemen over de voorgelegde concept statuten. Daarnaast is het huidige toetsingskader van de gemeente Leeuwarden uitgebreider en verdergaand dan wat in de voorgelegde statuten van Fier-Radius wordt aangegeven. Inleiding: Vorig jaar hebben Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius het plan opgevat om te fuseren. Het college van B&W heeft eind vorig jaar het ministerie van OC&W negatief geadviseerd over de voorgenomen fusie. In haar advies gaf het college ook toen al aan dat de effecten van de herindelingen in de regio onvoldoende waren meegewogen in het fusie besluit. Op 3 maart 2017 heeft het ministerie van OC&W alsnog de fusie goedgekeurd. Het ministerie legt in het besluit niet de relatie tussen de herindelingen en de voorgenomen fusie, maar legt dit bij de gemeente neer. Tijdens een bijeenkomst in Jellum op 7 maart 2017 met betrokken schoolbestuurders en wethouders is echter afgesproken dat het regionale onderzoek naar de consequenties van herindeling voor het onderwijs door de bestuurlijke onderwijskoepels in de regio zou worden uitgevoerd. Op 27 maart 2017 hebben Fier Radius de betrokken gemeenten verzocht om de statuten van hun nieuwe organisatie goed te keuren. Het toetsingskader neergelegd in de concept statuten is -in tegenstelling tot een eerdere versie- vergelijkbaar met het huidige toetsingskader van Fier. Het regionale onderzoek is nu gaande. Begin juli is er een vervolgbijeenkomst gepland en zullen de eerste uitkomsten gepresenteerd worden. Aan de hand van dit advies kan er een weloverwogen besluit over de toekomst van het onderwijs in Friesland na herindeling genomen worden. Fier en Radius hebben via AKD advocaten op 23 mei 2017 schriftelijk gereageerd op het verzoek van het college tot uitstel van de fusie totdat er duidelijkheid is over het regionaal onderzoek. Zij geven in de brief aan het gevraagde uitstel niet te willen verlenen. Ze dringen verder aan op besluitvorming

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 53