in de raad van 22 juni 2017. Uitstel zou leiden tot onduidelijkheid en onrust bij burgers, leerlingen en personeel, financiële schade van €350.000,- op jaarbasis en vertraging van het groeimodel. Een goede communicatie met betrokkenen kan ons inziens de onduidelijkheid wegnemen bij betrokkenen. Verder hebben Fier en voor zover wij weten Radius ook een sluitende begroting voor 2017 waarin dekking is voor de kosten van bestuur, administratie en accountantscontrole en flexibele inzetbare fte 's. schade. Binnen de bekostigingsmethodiek voor het primair onderwijs van DUO is ook met kosten van bestuur, administratie en accountantscontrole rekening gehouden. Zolang de fusie statutair geen feit is, blijven beide besturen de reguliere bekostiging van DUO ontvangen. De financiële claim lijkt hiermee in ieder geval voor 2017 niet terecht. De genoemde vertraging bij uitstel is hooguit een half jaar. Per 1 januari 2018 moet er duidelijkheid zijn over opheffingsnormen. Daarnaast wordt in de brief de beperkte reikwijdte van het desbetreffende artikel 17 lid 6 van de Wet op het primair onderwijs genoemd. Dit artikel regelt de goedkeuring van statuten van schoolorganisaties. Dat is opgedragen aan de raad. Dit zou volgens de brief in de praktijk betekenen dat de raad alleen tot goedkeuring van de statuten zou kunnen besluiten Als we alleen naar de juridische context zouden kijken dan is het zo dat op dit moment in Leeuwarden een verdergaand toezichtskader op het openbaar onderwijs gehanteerd wordt dan in de concept statuten van Fier- Radius wordt aangegeven. In de brief van de gemeente Leeuwarden d.d. 1 juni 2017 worden de verschillen beschreven. Daardoor is het op zijn minst onduidelijk of met het voorgestelde toezichtkader zoals vastgelegd in de concept-statuten voldoende invloed van de (nieuwe) gemeente op het openbaar onderwijs verzekerd is. Dat zal nader uitgezocht moeten worden. Op grond van de wet ARHi dienen gemeenten over dit soort aangelegenheden voor de daadwerkelijk datum van ingang van de herindeling met elkaar te overleggen. Dat geldt overigens ook voor het convenant waarin het toezicht op het openbaar onderwijs voor de betrokken gemeenten wordt geregeld. Dat convenant is er op dit moment nog niet, maar wordt wel genoemd in de concept statuten. Gelet op het bovenstaande stellen wij voor om de behandeling van het verzoek tot accordering van de statuten uit te stellen totdat de resultaten van het regionale onderzoek bekend zijn en besproken met de bij Fier en Radius betrokken gemeenten en wel uiterlijk tot 1 november 2017. Argumenten: Het voorstel past in het ingezet beleid. Meerdere malen is door het college en raad aangegeven dat zij geen voorstander zijn van een fusie Fier-Radius zolang er nog geen duidelijkheid is over de gevolgen van de gemeentelijke herindelingen op het onderwijs. Dit zou onomkeerbare en onwenselijke consequenties kunnen hebben voor het onderwijs in de regio. Verder dient de gemeente Leeuwarderadeel rekening te houden met het aangaan van verplichtingen en overeenkomsten voor de nieuwe gemeente per 1 januari 2018. In de concept statuten wordt expliciet benoemd dat de statuten ook gelden voor de gemeenten na herindeling. Kanttekeningen: 1. Volgens Fier en Radius is uitstel niet wenselijk. Het zou onder meer leiden tot dubbele kosten. Welke dat zijn en hoe hoog de kosten zouden zijn wordt in de brief van AKD advocaten van 23 mei aangegeven. De opgegeven redenen en omvang van extra kosten lijken gepareerd te kunnen worden. Het gaat bovendien om een uitstel van hooguit een half jaar. Eind dit jaar moet duidelijk zijn wat de gewenste koers van gemeenten qua opheffingsnormen zal moeten zijn na herindeling. Indien het namelijk voor een gemeente wenselijk is dat er voor splitsing van normeringen stad en platteland gaat komen dan moet dit besluit zo snel mogelijk in januari 2018 door het nieuwe college van de nieuwe gemeente genomen worden. Alle schoolbesturen die actief zijn in de nieuwe gemeente moeten daarmee akkoord gaan. Dit vraagt de nodige voorbereiding en het nodige overleg met

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 54