betrokken partijen. De kans is groot dat bij goedkeuring van de statuten door de raad de opheffingsnormen van de betrokken scholen in de nieuwe gemeente Leeuwarden zullen leiden tot opheffing van een aantal scholen waaronder die in Hijum. 2. Artikel 17 lid 6 van de wet op het Primair Onderwijs geeft aan dat de statuten van de stichting van schoolbesturen na fusie) slechts kunnen worden gewijzigd na instemming van de gemeenteraad van de gemeente waarin de school waar openbaar onderwijs wordt gegeven, gevestigd is. Instemming kan slechts worden onthouden indien overheersende invloed van de overheid in het bestuur niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft. De reikwijdte van dit artikel is beperkt. Het toetsingskader wat in de meegezonden concept statuten is aangegeven gaat echter minder ver dan het kader wat op dit moment in Leeuwarden geldig is. Dit is schriftelijk bevestigd in de brief van de gemeente Leeuwarden d.d. 1 juni 2017. Er vanuit gaande dat dit toezichtskader ook voor een nieuwe stichting voor openbaar onderwijs in de gemeente Leeuwarden gaat gelden is het op zijn minst op dit moment onduidelijk of de "overheersende invloed van de overheid m.b.t het openbaar onderwijs" op grond van deze statuten na 1-1-2018 voldoende verzekerd is. Het is aan de gemeente Leeuwarderadeel op grond van de wet ARHI om bij dit soort besluiten die consequenties hebben op de situatie na de herindeling ook naar het belang van de nieuwe gemeente te kijken. Verder zal er ook nog een nieuwe uitvoeringsovereenkomst met de betrokken gemeenten gesloten moeten worden. Ook daarin moet rekening gehouden worden met de situatie na herindeling. Een dergelijke overeenkomst is er nog niet. Ook op andere punten zijn de concept statuten van Fier-Radius onduidelijk. Deze worden grotendeels benoemd in de brief van de gemeente Leeuwarden d.d. 24 mei 2017. 3. Fier en Radius kunnen na een raadsbesluit tot uitstel juridische stappen ondernemen en schadeclaims indienen. Die mogelijkheid moet meegewogen worden in de besluitvorming. Voor zover wij het nu kunnen overzien zullen dergelijke acties niet veel kans van slagen hebben, maar helemaal uitsluiten kunnen we dat niet. Alternatief zou zijn dat de raad de statuten niet goedkeurt voornamelijk op grond van het verschil in toetsingskader nu en na herindeling. Ook in dit geval zijn bezwarenprocedures en schadeclaims niet uit te sluiten. Voordeel van gerechtelijke procedures is wel dat er duidelijkheid komt. Nadeel is dat de consequenties van de herindelingen niet meegenomen kunnen worden. Derde optie is dat de raad de statuten goedkeurt. Dit zal naar verwachting geen verdere juridische of financiële claims van Fier Radius opleveren. Echter in dat geval zal de nieuwe gemeente Leeuwarden dan naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst wel met sluiting van scholen akkoord moeten gaan. Financiële toelichting Het in de statuten vastgelegde toezichtskader is van belang voor de invloed van de gemeente op met name de financiële situatie op het schoolbestuur. Bij grote tekorten en tekortschietend bestuur is uiteindelijk de gemeente verantwoordelijk voor de staat van het openbaar onderwijs. Gemeenten worden in die gevallen vaak genoodzaakt om bij te dragen in tekorten. Helaas zijn daar in de regio een aantal voorbeelden van te vinden. Uitvoering/afhandeling Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius zullen geïnformeerd worden over het raadsbesluit. Evaluatie: n.v.t. Conclusies Raad le behandeling: n.v.t.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 55