Bijlagen: Geen Ter inzage gelegde stukken: B&W advies concept statuten Fier-Radius brief Fier Radius d.d. 27 maart 2017 brief AKD d.d. 23 mei 2017 brief gemeente Leeuwarden d.d. 24 mei 2017 Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester WIM EPPINGA drs. JOOP R.A. BOERTJENS

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 56