21 «GEMEENTE» lm Leeuwarderadeel Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 22 juny 2017 om 19.30 oere yn it gemeentehus fan Stiens. 13. Statuten Fier - Radius De hear De Haan (GBL): Het stuk komt voort uit het proselietengedrag van het college en de Leeuwarder ambtenaren die gedetacheerd zijn in Stiens. Het gaat om de goedkeuring van de statuten. De zeggenschap van de lokale overheid wordt niet verslechterd. Het toetsingskader is vergelijkbaar met het bestaande van Fier. Er is geen sprake van onomkeerbare en onwenselijke consequenties. Het gaat om een tussenstap naar een verdergaande schaalvergroting in het belang van de regio. Sluiting van scholen is niet aan de orde bij goedkeuring. Uitgangspunt van Fier is om de scholen in de dorpen zo lang mogelijk open te houden. Opschorting van de fusie kan voor Fier vervelende consequenties hebben. GBL is dus tegen het voorstel. De hear Pot (VVD): Er zal eerst zekerheid moeten zijn over bepaalde punten. De uitkomst van het Jellumer beraad moet afgewacht worden. De WD stemt in met het voorstel. De hearTigchelaar (CDA): Der is in regionaal ündersyk geande. De ütkomsten fan it berie binne noch net bekend. It CDA wol earst mear gegevens hawwe foardat men in goed öfwoegen beslüt nimme kin. Hy is gjin foarstanner fan de metodyk om te driigjen mei in rjochtsgong as men net by it krüske tekent. It CDA giet akkoart mei it foarstel. Mefrou De Voogd (PvdA): De PvdA is akkoord met het voorstel. De hear Dijkstra (FNP): Fier en Radius woile allinne in goedkarring fan de statuten. Dy kin men net öfkarje want dat hat de portefüljehalder ferkeard hannele yn it foartrajekt. De goedkarring fan de statuten is yn it belang fan it underwiis op it platteiên. As koepels üt inoar moatte, lykas it kolleezje stelt, dan soenen der mear koepels üt inoar moatte. CBO G2 komt bygelyks ek yn meardere gemeenten foar. It ministearje hat ek nea op sokke saken wiisd by gemeenten dy't mei weryndielings te meitsjen hat. It kolleezje wol Fier kapotmeitsje. Hy is ek bot skrokken yn de BOT-sesje. De gemeenteried soe noch hieltyd it skoalbestjoer wêze, waard dêr sein. De FNP is tsjin it foarstel. WethSlder Vos: De goedkarring fan de statuten leit foar. As de statuten krektsa wêze soenen as fan Fier dan hie men dat sa wol melden. Hy hopet dat sluting fan skoallen net oan de oarder is. Der moat in beslüt komme dat baseard is op goede gegevens. De léste moannen binne der op ferskate nivo's fragen ü.o. steld oan Fier en dêr binne gjin antwurden op kommen. It kolleezje stribbet nei in folweardich ünderwiisoanbod foar de takomst yn de gemeente Men moat in goed oerwoegen beslüt nimme op basis fan sifers en net fan oannames. It is ferstannich om te wachtsjen op de ütkomsten fan it Jellumer berie. Der is gjin inkelde sprake fan dat men Fier kapotmeitsje wolle. Yn de BOT-sesje is steld dat de ried en it gemeentebestjoer altyd ferantwurdiik binne foar foldwaande iepenbier underwiis yn de regio. As Fier ferlies makket dan moat ien groep de beurs lüke en dat is de gemeente. Foar 22 july sil it Jellumer berie mei in foarstel komme. Dan kin it kolleezje by 10

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 58