de riedsgearkomste fan 7 septimber 2017 komme mei it foarstel foar de goedkarring fan de statuten of mei in oar foarstel. By de reaksje fan it ministearje fan febrewaris 2017 giet it ministearje folslein foarby oan de weryndieling. Op 7 maart hat it Jellumer berie west en dêr is mienskiplik besletten dat de gemeentebestjoeren, de provinsje en it ministearje yn oparbeidzjen mei elkoar in advys jouwe oer it underwiis op it plattelan. It foarstel fan it kolleezje is dus om it beslüt oer de statuten üt te stellen. Neidat er düdlikheid is, komt der in foarstel fan it kolleezje nei de ried. Twadde termvn De hear De Haan (GBL): Men heeft de wethouder al vaker gehoord. Fier zit ook in het beraad. Als de scholen gefuseerd zijn heeft Fier een sterkere stem. Bij Fier speelt een heel ander verhaal met betrekking tot opheffingsnormen dan in Leeuwarden. Het is zeer de vraag of Leeuwarden voldoende oog heeft voor de kleine plattelandsscholen. Gelukkig doet de provincie ook mee. Fier dient met het fusieproces het platteland. De verhalen die men hier van de wethouder hoort, zijn bijzaken. De hear Dijkstra (FNP): It ministearje gie allinne oer de ünderwiissaken. In weryndielingstrajekt hat dêr neat mei te meitsjen. It wurdt tiid dat der praat wurdt hoe't it straks giet op it plattelan en de stêd. Dat is in lanlik probleem en dat stiet los fan de statuten. It wurdt troch it kolleezje üt it ferban skuord. Wethalder Vos: It ministearje giet yndied net oer de statuten. As amtners yn in BOT-sesje wat sizze dan is it altyd under ferantwurdlikheid fan it kolleezje. De foarsitter: Hij brengt het voorstel in stemming. Het voorstel wordt bij meerderheid van stemmen aangenomen (9 stemmen voor :PvdA 4, CDA 3 en WD 2 en 5 stemmen tegen: GBL 3 en FNP 2) 11

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 59