111 Leeuwarderadeel 1/ aJ IGEMEENTE I MEMO K oacI 9l0- AVxni i do I Van het college Aan de raad Datum 1 juni 2017 Onderwerp harmonisatie belastingen t^ö.. Qx>\ ^j-JULj De voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de herindeling van de gemeente zijn in volle gang. Eén van de onderwerpen waar al geruime tijd over na wordt gedacht is de harmonisatie van de diverse soorten belastingen en belastingtarieven. Om een voorbeeld te geven: Leeuwarden heft haven- en bruggelden, wij kennen die niet. Anderzijds: wij hebben de woonforensenbelasting, Leeuwarden niet. De nieuwe gemeente zal deze verschillen moeten omzetten in een beleid voor het gehele gemeentelijk grondgebied. De gemeente Leeuwarden neemt als uitgangspunt dat de bestaande belastingdruk en belasting opbrengsten zoveel als mogelijk ongewijzigd blijven en nemen in het verlengde daarvan de bestaande belastingsoorten, tariefstructuur, belastingdruk en vrijstellingen van hun gemeente als uitgangspunt bij het opstellen van de belastingverordeningen. Gezien het feit dat het hier gaat om een lichte samen voeging is dit een redelijk uitgangspunt. Het betekent wel dat onze inwoners en de ondernemers deels met andere belastingsoorten te maken krijgen. Het presidium heeft aangegeven over de harmonisatie van gedachten te willen wisselen in de raadsvergadering, zo daar de behoefte toe is. De in Leeuwarden vastgestelde uitgangspunten worden door de gemeenteraad van Leeuwarden op 26 juni besproken in het Forum van het Politiek Podium. Aan de hand van de uitgangspunten en de reactie van de Leeuwarder gemeenteraad bereidt gemeente Leeuwarden de belasting- verordeningen van 2018 voor. De gemeenteraad van Leeuwarden stelt deze in november vast. De nieuwe gemeenteraad van Leeuwarden bekrachtigt nogmaals de belastingverordeningen in januari 2018.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 60