fópi 91 RAAD Motie bij Agendapunt 14 22 juni 2017 UNANIEM ONDERWERP: Uitgangspunten belastingharmonisatie Leeuwarden 2018 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel in openbare vergadering bijeen op 22 juni 2017 Kennisgenomen hebbende van: De uitgangspunten belastingverordeningen Leeuwarden 2018 Overwegende dat De belastingdruk door het gelijk trekken van de belastingtarieven van de gemeente Leeuwarderadeel met de gemeente Leeuwarden de "OZB niet-woningen" in Leeuwarderadeel fors omhoog gaat; De wetgeving geen ruimte laat voor verschillende tarieven voor hetzelfde gebied/dezelfde gemeente; De wetgeving wel uitgaat van een maximale compensatieperiode van 3 jaar; Automatische compensatie leidt tot minder administratieve lasten én bovendien klantvriendelijker is; Spreekt uit en vraagt met klem Voor de "OZB niet-woningen" een compensatietermijn van drie jaar aan te houden en in Leeuwarden automatische compensatie te hanteren; het college de inhoud van deze motie ter kennis te brengen van de gemeenteraad en college van de gemeente Leeuwarden; En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend op 22 juni 2017 namens de fracf Pen WD door: Verzoekt J.A.M. Pot WD Leeuwarden W.F. Ekas Gemeentebelang H. de Kroon PvdA Leeuwardei L.Tilma CDA Leeuwarden F.D. Dijkstra FNP Leeuwarden UfuwiNfcrirM MOTIE AANGENOMEN Motie conform artikel 34 «ai het reglement van owtew mttUeinatitnM.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 64